EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКУ
Н. П. Юрчук, Д. В. Захарчук

Назад

УДК: 336.71:331.101.3

Н. П. Юрчук, Д. В. Захарчук

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКУ

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття мотивації працівників, її місце в системі управління персоналом банківської установи за сучасних умов.
Визначено, що система управління персоналом банківських установ включає підсистеми за напрямами кадрової роботи. Розкрито схему процесу мотивації персоналу.
Вивчено структуру системи мотивації співробітників банку. Зауважено, що система матеріального та морального стимулювання спрямована на максимальне використання оцінних чинників для ефективного планування й організації роботи банку, удосконалення структури підрозділів, урахування індивідуальних особливостей спеціалістів, планування їх кар'єри, пошук індивідуальних підходів до мотивації персоналу.
Узагальнено методи мотивації персоналу для створення ефективної та збалансованої системи мотивації професійної діяльності банківського персоналу.
Охарактеризовано правила здійснення ефективної мотивації працівників у банківській сфері. Зазначено, що робота в банківській сфері, так само як і мотивація цієї роботи, не може бути стандартизована чи узагальнена для всіх робітників чи працівників, потрібен саме індивідуальний підхід.

N. Yurchuk, D. Zakharchuk

PERSONNEL MOTIVATION IN THE BANK MANAGEMENT SYSTEM

Summary

In the article the concept idea of employees' motivation, its place in the system of personnel management of the banking institution in modern conditions is considered.
It is determined that the personnel management system of banking institutions includes subsystems in the areas of personnel work. The scheme of the process of personnel motivation is revealed.
The structure of bank employees motivation system was studied. It was noted that the system of material and moral stimulation aims at maximizing the use of valuation factors for effective planning and organization of the bank, improving the structure of units, taking into account the individual characteristics of specialists, planning their careers, finding individual approaches to motivating staff.
The methods of personnel motivation for creation of effective and balanced system of professional activity motivation of banking personnel are generalized.
The rules of effective motivation of employees in the banking sphere are described. It is noted that work in the banking sector, as well as the motivation of this work, can not be standardized or generalized for all workers or employees, requires an individual approach.

№ 9 2018, стор. 64 - 70

Кількість переглядів: 1130

Відомості про авторів

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Yurchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


Д. В. Захарчук

магістрант кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

D. Zakharchuk

Master of Economic Cybernetics Department Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Юрчук Н. П., Захарчук Д. В. Мотивація персоналу в системі управління банку. Агросвіт. 2018. № 9. С. 64–70.

Yurchuk, N. and Zakharchuk, D. (2018), “Personnel motivation in the bank management system”, Agrosvit, vol. 9, pp. 64–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.