EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕІНЖИНІРИНГ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У КОНТЕКСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ
В. А. Голян, Ю. Г. Фесіна, С. О. Кузьменко

Назад

УДК: 332.36:631.65

В. А. Голян, Ю. Г. Фесіна, С. О. Кузьменко

РЕІНЖИНІРИНГ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У КОНТЕКСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ

Анотація

Встановлено, що аграрний сектор у зоні осушувальних меліорацій має залишатися базовою ланкою господарського комплексу через відновлення занедбаних за роки економічної стагнації внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд з метою забезпечення сприятливого водно-повітряного режиму для високопродуктивного сільськогосподарського виробництва. Доведено, що реінжиніринг меліорованих земель як необхідна передумова структурної перебудови аграрного сектора регіону має передбачати повернення у продуктивний сільськогосподарський оборот частини ренатуралізованих сільськогосподарських угідь, формування територіального базису для розвитку лісогосподарського та рекреаційного підприємництва, а також відтворення потенціалу водно-болотних угідь. Обгрунтовано, що повноцінний реінжиніринг меліорованих земель в умовах відсутності потужних центрів інвестиційної діяльності стане можливим через активізацію аграрного підприємництва, яке базуватиметься на встановленні партнерських відносин між органами місцевого самоврядування і виробниками сільськогосподарської продукції, а також на кооперації сільських домогосподарств у напрямі розбудови індустрії тваринництва та розширення площі посівів озимого жита та луб'яних культур.

V. Golyan, Yu. Fesina, S. Kuz'menko

REENGINEERING OF RECLAIMED LANDS IN THE CONTEXT OF MARKET TRANSFORMATION AND RESTRUCTURING OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE REGION

Summary

It has been established that the agrarian sector in the area of drainage reclamation should remain the basic link of the economic complex through the restoration of neglected during the years of economical stagnation intrafarm networks of water development facilities in order to provide a favourable water and air regime for highly productive agricultural production. It has been proven that reengineering of reclaimed lands as a necessary prerequisite for the restructuring of the agricultural sector of the region should include the return of a part of the renaturalized agricultural lands to the productive agricultural turnover, the formation of a territorial basis for the development of forestry and recreational entrepreneurship and the restoration of the potential of wetland margins. It has been substantiated that full reengineering of reclaimed lands under the absence of powerful centres of investment activity will be possible through the activation of agrarian entrepreneurship, which will be based on establishing partnerships between local governments and agricultural producers, as well as on the cooperation of rural households towards the developing of animal production and expanding the planting acreage of winter rye and fibre crops.

№ 19-20 2017, стор. 3 - 12

Кількість переглядів: 1292

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv


Ю. Г. Фесіна

к. е. н., доцент, заступник декана факультету бізнесу, Луцький національний технічний університет

Yu. Fesina

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Dean of the Faculty of Business, Lutsk National Technical University


С. О. Кузьменко

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

S. Kuz'menko

postgraduate student, Scientific-Research Financial Institute of the State Educational and Research institution "Academy of Financial Management", Kyiv

Як цитувати статтю

Голян В. А., Фесіна Ю. Г., Кузьменко С. О. Реінжиніринг меліорованих земель у контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону. Агросвіт. 2017. № 19-20. С. 3–12.

Golyan, V., Fesina, Yu. and Kuz'menko, S. (2017), “Reengineering of reclaimed lands in the context of market transformation and restructuring of the agrarian sector of the region”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 3–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.