EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
І. І. Вініченко, І. П. Сидоров

Назад

УДК: 330.322:338

І. І. Вініченко, І. П. Сидоров

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

У статті визначено, що реалізація сучасних інвестиційних програм в аграрній сфері потребує врахування ринкових особливостей розвитку складних економічних процесів галузі. Проведені в агропромисловому комплексі регіону дослідження засвідчили, що успіхи аграрної реформи будуть залежати від ступеня реалізації конкурентних переваг на рівні адміністративних районів. Встановлено, що інвестиційна програма сільськогосподарського виробництва регіону має розроблятися й реалізовуватися в умовах звужених часових рамок та орієнтуватися на обмежені інвестиційні ресурси. Запропоновано організаційно-економічний механізм досягнення стійкого економічного стану сільськогосподарського виробництва за рахунок активізації управлінням інвестиційним процесом на рівні регіону.

І. Vіnіchenko, I. Sydorov

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF INVESTMENT PROCESS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

It is certain in the article, that realization of the modern investment programs in an agrarian sphere needs account of market features of development of difficult economic processes of industry. The researches conducted in the agroindustrial complex of region were witnessed, that successes of agrarian reform would be to depend on the degree of realization of competitive edges at the level of administrative districts. It is set that the investment program of agricultural production of region is to be developed and be realized in the conditions of the narrowed enkindling scopes and be oriented on the limited investment resources. The organizationally-economic mechanism of achievement of proof economic position of agricultural production is offered due to activation by the investment process control at the level of region.

№ 18 2017, стор. 47 - 51

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

І. Vіnіchenko

Doctor of Economics, Professor


І. П. Сидоров

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

I. Sydorov

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Вініченко І. І., Сидоров І. П. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в аграрному виробництві. Агросвіт. 2017. № 18. С. 47–51.

Vіnіchenko, І. and Sydorov, I. (2017), “Organizational-economic mechanism of investment process in agricultural production”, Agrosvit, vol. 18, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.