EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕЗАУРУС ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
А. О. Гуторов

Назад

УДК: [63:334]:001.8

А. О. Гуторов

ТЕЗАУРУС ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено генезу і сутність основних форм реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Показано, що на мікрорівні вони представлені організаційно-правовими формами господарських об'єднань, на мезо- і макрорівні — національною економікою, агропродовольчим сектором, аграрним сектором і галузевими підсекторами. Удосконалено типологію організаційних і правових форм реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки залежно від рівня інтеграції і руху капіталу. Критично проаналізовано дефініції, якими номінують суб'єкти господарювання, що залучені до інтеграційних відносин. Обгрунтовано, що найбільш загальною і універсальною є дефініція "інтегрований суб'єкт господарювання в аграрному секторі економіки". Здійснено монографічний аналіз сутності агропромислового комплексу, показано методологічну некоректність його використання у сучасних умовах. Уточнено сутність аграрного сектора економіки, визначено його місце в агропродовольчому секторі, а також зв'язок з видами економічної діяльності.

А. Hutorov

THE THESAURUS OF FORMS OF THE INTEGRATION RELATIONS' REALIZATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Summary

We have investigated genesis and essence of the main forms of the integration relations' realization in the agrarian sector of the economy. It is shown that at the microlevel they are presented by legal forms of economic associations, at mesolevel macrolevel by the national economy, the agrofood sector, the agrarian sector and branch subsectors. The typology of organizational and legal forms of the integration relations' realization in the agrarian sector of the economy depending on the integration level and capital flow is improved. Also we have critically analysed definitions, which nominate the economic agents that are involved in the integration relations. It is proved that the most general and universal is the definition "the integrated economic agent in the agrarian sector of the economy". The monographic analysis of the essence of an agro-industrial complex is carried out; the methodological incorrectness of its using in the modern conditions is shown. The essence of the agrarian sector of the economy is specified, also were defined its place in the agrofood sector, and links with types of economic activities.

№ 15-16 2017, стор. 49 - 56

Кількість переглядів: 1012

Відомості про авторів

А. О. Гуторов

к. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України, м. Київ

А. Hutorov

Ph.D. in Economics, Senior Scientific Researcher, Doctoral Student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.