EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОСИЛЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ
А. М. Прилуцький

Назад

УДК: 338.242.4:338.439.5

А. М. Прилуцький

РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОСИЛЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ

Анотація

До останнього часу на макрорівні переважив ринковий механізм регулювання аграрних відносин. Держава управляла цим процесом опосередковано, через регулюючу функцію, встановлюючи правові й економічні параметри, і безпосередньо — державним сектором економіки. Але таке регулювання не задовольнило потреб розширеного відтворення, негативні явища аграрного ринку поки що гальмують соціально-економічний розвиток.
Слід зазначити, що рівновага між ринковим і державним регулюванням аграрного ринку забезпечується інституційним середовищем, відповідно до якого аграрний ринок як особлива інституційна структура не в змозі повною мірою регулювати діяльність суб'єктів сільськогосподарських підприємств без взаємодії із державою, тобто без ефективного інституційно-правового поля, без правової, культурної, соціальної підсистем ринкового середовища.
Отже, безперечним є те, що регулювання аграрного ринку тісно пов'язане із встановленими правилами гри та інститутами, що їх реалізовують. Саме державі відводиться ця основна роль.

A. Prylutskyi

THE REGULATORY ROLE OF THE STATE IN STRENGTHENING OF AGRICULTURAL MARKET

Summary

Until recently on macrolevel carried market mechanism of regulation of agrarian relations. The state managed the process indirectly through regulatory function, establishing the legal and economic parameters, and directly — the state sector. But this regulation did not satisfy the needs of expanded reproduction, the negative effects of the agricultural market is still hindering social and economic development.
It should be noted that the balance between market and state regulation of the agricultural market provided institutional environment under which the agricultural market as a special institutional framework is not able to fully regulate the activities of agricultural enterprises without interaction with the state, that is, without an effective institutional and legal framework, without legal, cultural, social subsystems market environment.
Consequently, it is indisputable that regulation of the agricultural market is closely linked with the established rules of the game and the institutions that implement them. And therefore — the state is given the main role.

№ 9 2017, стор. 24 - 29

Кількість переглядів: 703

Відомості про авторів

А. М. Прилуцький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

A. Prylutskyi

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management foreign trade activities, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Прилуцький А. М. Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку. Агросвіт. 2017. № 9. С. 24–29.

Prylutskyi, A. (2017), “The regulatory role of the state in strengthening of agricultural market”, Agrosvit, vol. 9, pp. 24–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.