EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад

Назад

УДК: 65.014

Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто питання формування стратегії розвитку управління кадровим потенціалом підприємств регіону. Досліджено теоретичні положення управління кадровим потенціалом підприємства на засадах принципів стратегічного маркетингу. Розглянуто елементи системи управління кадровим потенціалом. Наведено схему логістичного кадрового сервісу.
Встановлено, що цілеспрямований вплив на вдосконалення логістичного кадрового сервісу повинен діяти у всьому логістичному ланцюгу, гармонізуючи взаємозв'язки між технологічними складовими та елементами логістичної системи. Обгрунтовано стратегічні зміни в управлінні персоналом.
Подано пропозиції щодо діяльності кадрових служб сільськогосподарських підприємств на підставі логістичної сервісної системи, орієнтованої на ринкову стратегію з обов'язковим кадровим аудитом та аналізом претензій стосовно персоналу, що не відповідає кваліфікаційним вимогам.

Al-Dalaien Rashad Khalif Khammad

FORMATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY FARMS

Summary

The questions of strategy development management personnel potential of the region. The theoretical position of human resources management on the basis of principles of strategic marketing. The elements of management personnel. The scheme of logistics personnel services.
Established that meaningful impact on improving logistics service personnel should operate throughout the logistics chain, harmonizing the relationship between technological components and elements of the logistics system. Grounded strategic changes in management personnel.
Posted suggestions for personnel services of agricultural enterprises on the basis of the logistics service system, market-oriented strategy with mandatory human resources audit and analysis of claims in respect of the staff that does not meet the qualification requirements.

№ 24 2016, стор. 68 - 72

Кількість переглядів: 798

Відомості про авторів

Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад

аспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія

Al-Dalaien Rashad Khalif Khammad

graduate student of business economics Poltava State Agrarian Academy

Як цитувати статтю

Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад Формування стратегії управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 24. С. 68–72.

Al-Dalaien Rashad Khalif Khammad (2016), “Formation of human resources management strategy farms”, Agrosvit, vol. 24, pp. 68–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.