EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СКОТАРСТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Олійник, В. С. Міщенко

Назад

УДК: [631.158: 658. 32]: 636

О. В. Олійник, В. С. Міщенко

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СКОТАРСТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано вплив оплати праці найманих працівників скотарства на дохідність сільськогосподарських підприємств. З'ясовано специфічні особливості організації оплати праці в скотарстві, відповідно до яких сільськогосподарські підприємства Харківської області через одержання продукції протягом року застосовують відрядну оплату праці в цій галузі. Розглянуто вплив розміру витрат на оплату праці в розрахунку на 1 корову на показники ефективності галузі. Встановлено, що форми і системи оплати праці, які використовуються на більшості ферм орієнтовані лише на збільшення обсягів виробленої продукції і ніяк не пов'язані з формуванням фінансових результатів від її реалізації, зокрема прибутків. Запропоновано в якості одного з напрямів удосконалення оплати праці найманих працівників скотарства здійснювати відрахування 20—30 відсотків отримуваних прибутків за підсумками роботи за рік на преміювання працівників з використанням існуючих форм авансування протягом року.

O. Oliynyk, V. Mishchenko

IMPROVEMENT MATERIAL INCENTIVES FOR WORKERS IN CATTLE BREEDING AS THE DIRECTION OF INCREASING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROFITABILITY

Summary

In the article the impact of compensation of employees in yield cattle farms has been analyzes. It was shown specific characteristics of wages in cattle under which agricultural enterprises of Kharkоv region by receiving products during the year used piecework wage in this area. The effect size of the labor costs per 1 cow for performance art. It was established that the forms and pay system used on most farms focused only on increasing output and does not relate to the financial results of its implementation, including profits. Proposed as one of the areas of improving the compensation of employees cattle to charge 20-30 percent of profits received by results of the year for bonuses of employees using existing forms of advances during the year.

№ 13-14 2016, стор. 7 - 11

Кількість переглядів: 931

Відомості про авторів

О. В. Олійник

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

O. Oliynyk

Grand PhD in Economic sciences, Professor, Head of the Finance Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkiv


В. С. Міщенко

асистент кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

V. Mishchenko

Assistant of the Finance Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkiv

Як цитувати статтю

Олійник О. В., Міщенко В. С. Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 13-14. С. 7–11.

Oliynyk, O. and Mishchenko, V. (2016), “Improvement material incentives for workers in cattle breeding as the direction of increasing of agricultural enterprises profitability”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 7–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.