EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
Н. М. Жидовська, О. В. Семенюк

Назад

УДК: 336.221.4

Н. М. Жидовська, О. В. Семенюк

ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Анотація

Метою даної статті є дослідження змін, які були внесені до податкового законодавства України, у зв'язку з набранням чинності 1.01.2015р. Закону України № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", що має бути значним кроком на шляху до створення сприятливого інвестиційного клімату в нашій державі та сприятиме розвитку підприємництва в Україні. Проаналізувавши наукові праці провідних учених, які займаються вищевизначеною проблематикою, було встановлено, що реформування вітчизняної податкової системи залишається першочерговим завданням кожного уряду, не є виключенням і сьогоднішній. У статті досліджено зміни, які прийняла Верховна Рада України до Податкового кодексу України, що передбачають: скорочення податків з 22 до 9, до яких можна також додати і тимчасовий податок — військовий збір; трансформування 13 подібних податків у 5 (єдиний податок, акцизний податок, екологічний податок, податок на нерухоме майно, рентна плата); скасування 6 податків: збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, рентна плата на транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами, транзитне транспортування природного газу та аміаку, збір за місця паркування транспортних засобів, туристичний збір. Було доведено, що податкова система де-юре спростилась, проте де-факто суб'єкти мають сплачувати більше, ніж вони сплачували раніше. А це може призвести до ослаблення окремих сфер економіки України, замість того, щоб вивести її з тіні.

N. Zhydovska, O. Semenyuk

THE ISSUE OF THE REFORM OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE CHALLENGE OF GLOBALIZATION

Summary

The purpose of this article is to study the changes that were made to the tax legislation, in connection with the entry into force of the 1.01.2015 Law of Ukraine № 71-VIII "Оn amendments to the tax code and certain laws of Ukraine regarding tax reform", which should be a significant step toward the creation of a favourable investment climate in our country and will contribute to business development in Ukraine. After reviewing scientific papers of leading scientists, who are above a certain issue, it was found that the reform of the domestic tax system remains the primary task of every Government, is not an exception and present. The article explored the changes that took the Parliament of Ukraine to the tax code of Ukraine, which include: tax cut from 22 to 9, to which you can also add and temporary tax-collecting; transformation of 13 similar taxes 5 (flat tax, excise tax, environmental tax, tax on real property, canceled fee); cancelled 6 taxes: the introduction of certain types of entrepreneurial activity, in the form of the special surcharge to the current tariff for natural gas for consumers of all forms of ownership, canceled fee for transportation of oil and oil products transportation by main pipelines, transportation transit of natural gas and ammonia, the fee for parking vehicles, tourist tax. It has been proven that the tax system simplify, but entities have to pay more than they had before. And this may lead to the weakening of separate spheres of economy of Ukraine, instead of withdrawing her from the shadows.

№ 1-2 2016, стор. 32 - 36

Кількість переглядів: 870

Відомості про авторів

Н. М. Жидовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

N. Zhydovska

Ph.D., associate professor of accounting and audit, Lviv National Agrarian University, Lviv


О. В. Семенюк

студентка, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

O. Semenyuk

Student, Lviv National Agrarian University, Lviv

Як цитувати статтю

Жидовська Н. М., Семенюк О. В. До питання реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів. Агросвіт. 2016. № 1-2. С. 32–36.

Zhydovska, N. and Semenyuk, O. (2016), “The issue of the reform of the tax system of Ukraine in the context of the challenge of globalization”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.