EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. Є. Красільнікова

Назад

УДК: 330.3:664.64

К. Є. Красільнікова

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто перспективні напрями розвитку підприємств хлібопекарської промисловості. Дослідженнями встановлено, що перспективним напрямом є укрупнення та концентрація виробництва. Це пояснюється оптимізацією логістичної системи, прискореним технічним переоснащенням, зниженням собівартості продукції і відповідним підвищенням їх прибутковості. Ознакою концентрації сучасного хлібопекарського виробництва є зосередження галузевого виробництва в руках потужних бізнес-груп і пов'язаний з цим контроль над підприємствами та їх частками на ринку.
Перспективним напрямом також є концентрація капіталу та виробничих потужностей переробних та хлібопекарських підприємств на основі розвитку інтеграційної взаємодії. Поширення діяльності інтегрованих об'єднань сприяє зростанню ефективності виробничої діяльності як у межах окремих складових єдиного технічного ланцюга, так і у виробничих відносинах між ними. Також інтеграція позитивно впливає на стійкість підприємств хлібопекарської промисловості, підвищення їх фінансової стабільності, забезпечення безперебійних поставок сировини та матеріалів на виробництво, зміцнення позицій об'єднань підприємств. Інтеграційним процесам у хлібопекарській галузі притаманна регіональна концентрація. Вона пояснюється особливостями хлібопекарської продукції — обмеженим строком реалізації та нерентабельністю збуту у віддалених областях.
Зважаючи на те, що в українському хлібопеченні простежується європейський вектор розвитку, частка ринку великих хлібозаводів поступово зменшується, а міні-пекарні збільшується. Перевагами малого виробництва є те, що вони мобільні і легко пристосовуються до потреб населення, можуть формувати будь-який асортимент, змінювати технології і рецептури.
Успіх галузі можна забезпечити концентрацією виробничих потужностей на великих підприємствах і, одночасно, наявністю великої кількості малих підприємств різних форм власності. Галузь повинна бути представлена як приватними пекарнями, так і колишніми державними хлібозаводами, які в ході приватизації були акціоновані.

K. Krasilnikova

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION BAKERIES

Summary

The article discusses promising directions of development of the baking industry. Research has shown that a promising direction is the consolidation and concentration of production. This is due to the optimization of the logistics system, accelerated technical re-equipment, reduction of production costs and the corresponding increase of their yield. A symptom of the concentration of modern baking is the sectoral concentration of production in the hands of big business groups and the related control over enterprises and their market shares. The advantage of concentration is the cheapening of production, minus holdings are not allowed to develop small-scale producers.
A promising direction is the concentration of capital and production capacity of processing and bakery businesses through the development of integration interaction. Extend the work of integrated associations contributes to the growth of efficiency of production activities both within the individual components of a whole technical chain and industrial relations between them. The integration has a positive effect on the stability of the baking industry, increase their financial stability, ensuring an uninterrupted supply of raw materials for manufacturing, strengthening our position for business combinations. Integration processes in the baking industry is characterized by regional concentration. It is due to the peculiarities of bakery products — a limited implementation period and unprofitable sales in remote areas.
Despite the fact that Ukrainian bread baking can be traced to the European vector of development, the market share of large bakeries gradually decreases, and mini-bakeries increases. The benefits of small production is that they are mobile and can easily adapt to the needs of the population, can form any range and change the technologies and formulations.
The success of the industry can provide the concentration of production capacity in large enterprises and, simultaneously, a large number of small enterprises of different ownership. Industry should be presented as a private bakeries and former public bakeries, which in the course of privatization have been corporatised.

№ 13 2015, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

К. Є. Красільнікова

аспірант, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

K. Krasilnikova

postgraduate student, Open international University of human development "Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Красільнікова К. Є. Напрями розвитку виробництва хлібопекарських підприємств. Агросвіт. 2015. № 13. С. 43–47.

Krasilnikova, K. (2015), “Directions of development of production bakeries”, Agrosvit, vol. 13, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.