EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ
В. П. Фурса

Назад

УДК: 657.659.1

В. П. Фурса

АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

Анотація

Стаття розкриває тенденції розвитку рекламних послуг через Інтернет, вплив належного оформлення первинних документів на аргументоване відображення витрат на рекламу і виготовлення рекламних носіїв у бухгалтерському й податковому обліку.
Пропонована стаття ставить своєю метою не опис можливостей та переваг мережі Інтернет-реклами, а практичну допомогу бухгалтерові і відображає, що потрібно враховувати на законодавчому рівні:
— обом сторонам правочину як поклопотатися про належне оформлення первинних документів, що підтверджують факт розміщення в Інтернеті реклами;
— рекламодавцеві — при відображенні податкових витрат урахувати обмеження, установлені Податковим кодексом, якщо виконавцем рекламних послуг є нерезидент.
Розроблені в дослідженні пропозиції направлені на удосконалення документального оформлення, бухгалтерського й податкового обліку рекламних послуг через Інтернет українськими суб'єктами господарювання. Питання рекламних послуг залишаються актуальними та відкритими для подальших досліджень у зв'язку з реформуванням податкової системи в Україні.

V. Fursa

ASPECTS OF IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION AND REGISTRATION OF INTERNET ADVERTISING

Summary

The article reveals trends in the development of advertising services via the Internet, the influence of the proper registration of primary documents on reasoned reflection expenditure on advertising and production of advertising media in the accounting and tax accounting.
The proposed paper aims not description and advantages of Internet advertising, and practical assistance to the accountant and displays that need to be considered at the legislative level:
— both parties to the transaction as proper registration of primary documents confirming the fact of placing online advertisements;
— the advertiser — by the reflection of the tax expenditure to take into account the restrictions imposed by the Tax code, if the contractor advertising services is a non-resident.
Developed proposals aimed at improving the documentation, accounting and tax accounting advertising services via the Internet, Ukrainian entities, issues of advertising services remain valid and open for further research in connection with the reform of the tax system in Ukraine.

№ 1 2015, стор. 59 - 64

Кількість переглядів: 881

Відомості про авторів

В. П. Фурса

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

V. Fursa

senior lecturer of department of Finance, account and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

Як цитувати статтю

Фурса В. П. Аспекти вдосконалення документації та обліку інтернет-реклами. Агросвіт. 2015. № 1. С. 59–64.

Fursa, V. (2015), “Aspects of improvement of documentation and registration of internet advertising”, Agrosvit, vol. 1, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.