EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
К. М. Речка

Назад

УДК: 330.341.2

К. М. Речка

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Анотація

У статті розглянуто виникнення, формування та розвиток сучасних економічних теорій. Досліджено їх взаємозв'язок між собою. Сучасні економічні теорії викладені у хронологічному порядку. Виявлено, що спираючись на вивчення даних теорій, можно навчитися вирішувати нестандартні задачі та передбачати хід і наслідки прийнятих рішень.
У системі економічних наук сучасні економічні теорії займають важливе самостійне місце й відіграють значну роль. Актуально на сьогодні, спираючись на теорію, раніше накопичені знання, навчитися вирішувати нестандартні задачі, передбачати хід і наслідки прийнятих рішень.
Сучасні економічні знання відображають тривалий історичний шлях розвитку економічної науки, який ніколи не був прямолінійним процесом руху від незнання до знання, від помилок до істини. Формування тих чи інших економічних поглядів та ідей завжди було об'єктивно зумовлене розвитком суспільного виробництва, соціально-економічними умовами та потребами господарського життя, інтересами суспільства, його окремих груп тощо.

K. Rechka

BASIC DIRECTIONS OF MODERN ECONOMIC THEORY

Summary

An origin, forming and development of modern economic theories, is considered in this article. Investigational their intercommunication between itself. Modern economic theories vikladeni in a chronologic order. It is discovered that leaning on the study of these theories, mozhno to learn to decide non-standard tasks and foresee motion and consequences of the accepted decisions.
In the system of economic sciences modern economic theories occupy an important independent place and play a considerable role. Topically for today, leaning on a theory, before the accumulated knowledges, to learn to decide non-standard tasks, foresee motion and consequences of the accepted decisions.
Modern economic knowledges represent the protracted historical way of development of economic science, which never was the rectilineal process of motion from ignorance to knowledge, from errors to truth. Forming of those or other economic looks and ideas always was ob''ektivno is predefined development of public production, socio-economic terms and necessities of economic life, by interests of society, him separate groups and others like that.

№ 23 2014, стор. 32 - 38

Кількість переглядів: 1165

Відомості про авторів

К. М. Речка

к. е. н., ст. викладач, Таврійський державний агротехнологічний університет

K. Rechka

Candidate of science, senior lecturer, Tavrisky state agrarian and technical university

Як цитувати статтю

Речка К. М. Основні напрями сучасної економічної теорії. Агросвіт. 2014. № 23. С. 32–38.

Rechka, K. (2014), “Basic directions of modern economic theory”, Agrosvit, vol. 23, pp. 32–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.