EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ
Ю. М. Мельник

Назад

УДК: 336.6:330.1

Ю. М. Мельник

СОЦІАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Анотація

Питання формування та розвитку конкурентних стратегій входять до компетенції завдань стратегічного управління і можуть бути успішно вирішені при функціонуванні системи стратегічного управління організаціями в контексті соціальної відповідальності. Конкурентна стратегія являє собою план дій підприємства, спрямований на досягнення успіху в конкурентній боротьбі на даному ринку. При розробці конкурентних стратегій основну увагу в ході аналізу зовнішнього середовища агропідприємства необхідно приділити оцінці та визначенню напрямів розвитку кон'юнктури агропродовольчого ринку, а також діагностиці його конкурентного середовища.
Однією з найбільш важливих на нинішньому етапі розвитку економіки є соціальна конкурентоспроможність. Соціальна конкуренція бізнесу — це процес досягнення конкурентних переваг на основі системи взаємовідносин, що існують між суб'єктами господарювання і суспільством, в якому вони функціонують, з метою досягнення взаємного економічного та соціального ефекту. Соціальна стратегія — це система стратегічних рішень, які націлені на задоволення соціальних потреб суб'єктів взаємодії ринку, з метою забезпечення оптимального відтворення робочої сили, сприятливого психологічного мікроклімату і підвищення ефективності підприємницької діяльності. У статті розглянуто соціальні аспекти стратегій конкурентоспроможності, викладено авторське бачення соціальної стратегії конкурентоспроможності та соціальної конкуренції бізнесу, визначено фактори мікро- та макросередовища соціальної діяльності підприємства, напрями та складові соціальної стратегії.

Yu. Mel'nik

SOCIAL ENTERPRISE COMPETITIVENESS STRATEGIES AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

Summary

The formation and development of competitive strategies within the scope of the tasks of strategic management and can be successfully addressed in the functioning of the strategic management of organizations in the context of social responsibility. Competitive strategy is a plan of the enterprise to achieve the success in the competition in this market. In developing competitive strategies focuses on the analysis of the environment should be given to agricultural enterprises in the sector and assessing the situation of agricultural markets, and the diagnosis of his competition. One of the most important at the present stage of economic development is a social competitiveness. Social Business competition — the process of achieving competitive advantage on the basis of relationships that exist between the entities and the society in which they operate in order to achieve mutual economic and social impact. Social strategy — a system of strategic decisions that focus on the social needs of subjects interaction market, in order to ensure optimal reproduction of the labor force, favorable psychological microclimate and increase business efficiency. The most common areas of social The article deals with the social aspects of competitiveness strategies, the author sets out a vision of social strategy for competitiveness and social competition of business, the factors of micro and macro social enterprise, social trends and the components of strategy.

№ 17 2014, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 1988

Відомості про авторів

Ю. М. Мельник

здобувач, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Yu. Mel'nik

researcher, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

Як цитувати статтю

Мельник Ю. М. Соціальні стратегії конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери. Агросвіт. 2014. № 17. С. 50–53.

Mel'nik, Yu. (2014), “Social enterprise competitiveness strategies agricultural and food sector”, Agrosvit, vol. 17, pp. 50–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.