EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КООПЕРАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Д. А. Тарасов

Назад

УДК: 334:338.1

Д. А. Тарасов

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КООПЕРАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Анотація

У статті розглядається економіко-теоретичне підгрунтя створення кооперативного руху серед сільськогосподарських товаровиробників як системоутворюючий фактор відродження аграрної сфери. На основі синергетичного ефекту кооперації та розширення її сфери впливу на сільськогосподарських товаровиробників, забезпечується реалізація їх економічних інтересів з досягненням взаємовигідної мети за рахунок справедливого розподілу отриманого доходу. Виникнення та розвиток кооперативних формувань у сільському господарстві зумовлено звичною і зрозумілою для товаровиробника формою організації виробництва, яка надає її учасникам робочі місця, забезпечуючи матеріальну зацікавленість у колективній співпраці. Це повинно відбуватися в єдності нормативно-законодавчого, фінансово-кредитного та соціально-економічного державного механізму щодо підтримки сільськогосподарської кооперації як важливого елементу ринкових перетворень у аграрному секторі економіки.

D. Tarasov

ECONOMIC NATURE OF THE COOPERATIVES IN AGRICULTURAL COMMODITY

Summary

This paper deals with the economic and theoretical background creating cooperative movement among agricultural producers as a factor revival of agrarian sector. Based on the synergistic effect of cooperation and expand its sphere of influence on agricultural producers provided the implementation of their economic interests with the achievement of mutual goals through an equitable distribution of the revenue. The emergence and development of cooperative groups in agriculture due to the familiar and understandable to the commodity form of production organization that provides its members jobs, providing a material interest in the collective cooperation. This should be in the unity of regulation, finance and credit, social and economic state mechanism to support agricultural cooperation as an important element of market reforms in the agricultural sector.

№ 13 2014, стор. 41 - 44

Кількість переглядів: 997

Відомості про авторів

Д. А. Тарасов

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

D. Tarasov

postgraduate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Тарасов Д. А. Економічна природа кооперації у сільськогосподарських товаровиробників. Агросвіт. 2014. № 13. С. 41–44.

Tarasov, D. (2014), “Economic nature of the cooperatives in agricultural commodity”, Agrosvit, vol. 13, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.