Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9-10, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10

Завантажити журнал №9-10, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.3

І. О. Крюкова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет

С. В. Степаненко

к. е. н., докторант, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ У ПРИЗМІ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. Kryukova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxes, Odessa State Agrarian University

S. Stepanenko

PhD in Economics, Doctoral candidate, Senior Lecturer of the Department of the Department of Finance, Banking and Insurance, State Biotechnological University

EFFICIENCY OF DOMESTIC AGROBUSINESS IN PRISMS OF PRIORITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.13

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО УСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

А. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Professor of the Department of Land Resources Management and Land Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

T. Pryadka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Land Resources Management and Land Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

PHILOSOPHY OF THE THEORY DEVELOPMENT FOR RURAL TERRITORIES LAND SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.21

І. В. Свиноус

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

В. І. Радько

д. е. н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності,Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. І. Свиноус

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. М. Присяжнюк

к. вет. н., доцент кафедри іхтіології та зоології, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет[||PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Svinous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Radko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Organization of Entrepreneurship and Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Svinous

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Prisyazhnyuk

PhD in Veterinary Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Gavryk

INFORMATION AND ACCOUNTING SUPPORT FOR DAIRY CATTLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.29

С. А. Жуков

д. е. н., с. н. с., проф. кафедри ділового адміністрування, маркетингу та менеджменту, ДВНЗ "Ужгородський національний Університет"

Н. С. Кампов

старший викладач кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри економіки та фінансів, Мукачівський державний університет

О. С. Крімкова

аспірант кафедри економіки та фінансів, Мукачівський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРАМИ ТУРИЗМУ ІЗ ФОРМАМИ ГНУЧКОЇ (НЕСТАНДАРТНОЇ) ЗАЙНЯТОСТІ: НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. Zhukov

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Professor of the Department of Business Administration, Marketing and Management, Uzhhorod National University

N. Kampov

Senior Lecturer of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachevо State University

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

A. Krimkova

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

FEATURES OF MANAGING TOURISM CLUSTERS WITH FORMS OF REMOTE (NON-STANDARD) EMPLOYMENT: ON THE EXAMPLE OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.36

В. В. Лаврук

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Заклад вищої освіти "Подільський Державний Університет"

Н. А. Славіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

О. С. Лаврук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ МОЛОЧНИХ КООПЕРАТИВІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking, Insurance And Еlectronic Payment Systems, Higher educational institution "Podillia State University"

N. Slavina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

O. Lavruk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SERVING DAIRY COOPERATIVES: PROBLEMS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.44

Л. І. Дідковська

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

L. Didkovska

PhD in Economics, Senior Researcher, State Organization "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

LEGAL BASES AND PUBLIC SUPPORT OF IRRIGATION DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.51

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ — БАЗОВА ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. Hunko

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FORMATION OF SUSTAINABLE (BALANCED) LAND USE — BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF LAND PLANNING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.62

Л. М. Пронько

к. е. н., доцент, доцент адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

L. Pronko

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

ECONOMIC ASPECTS OF HUMAN CAPITAL REPRODUCTION IN RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.69

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та аудиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Analysis and Audit, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ANALYTICAL PROVISION OF RECEIVABLES IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.79

Б. В. Хахула

доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

ІННОВАЦІЇ, ЯК ЧИННИК ПРИСКОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

B. Khakhula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Bila Tserkva National Agrarian University

INNOVATION AS AN ACCELERATING FACTOR OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.86

О. А. Ніконенко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. Nykonenko

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет