Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9-10, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10

Завантажити журнал №9-10, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.3

В. М. Будзяк

д. е. н., професор,Київський національний торговельно-економічний університет

О. С. Будзяк

д. е. н., професор,Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

ДОДАНА ВАРТІСТЬ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

V. Budzіak

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

O. Budzіak

Doctor of Economic Sciences, Professor,State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ADDED VALUE IN AGRICULTURAL LAND USЕ

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.11

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

К. С. Майбородюк

аспірант кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК БАЗИС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

K. Maiborodiuk

Postgraduate student of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INNOVATIVE MANAGEMENT AS A BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.18

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Ружицький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

A. Ruzhytskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.24

Г. І. Шарий

д. е. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою, професор кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

С. В. Нестеренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

Л. В. Москаленко

студентка, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДПІЛЛЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

G. Sharyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Director of the Educational and scientific institute of architecture, construction and land management, Professor of the Department of Highways, Geodesy, Land Management and Rural Buildings, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

S. Nesterenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Highways, Geodesy, Land Management and Rural Buildings, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

L. Moskalenkо

student, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

OVERCOMING THE ECONOMIC UNDERGROUND OF LAND RELATIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.31

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Ю. С. Сорока

бакалавр кафедри менеджменту, Полтавський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ВИДИ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, University of UkrCoopUnion "The Poltava University of the economy and trade"

Y. Soroka

Bachelor of the Department of Management, Poltava State Agrarian University

THE ESSENCE AND MAIN TYPES OF MOTIVATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.38

Н. М. Рудік

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ

N. Rudik

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson

A HISTORICAL ASPECT OF AGRICULTURAL COOPERATION DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.46

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

L. Aleschenko

Assistant of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University

METHODICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF THE RISK SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.53

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

А. В. Івко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

М. В. Сідненко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

ВПЛИВ РЕЦЕСІЇ, ВИКЛИКАНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19, НА СТАН БЕЗРОБІТТЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

Yu. Zavoloka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

A. Ivko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

M. Sidnenko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

THE INFLUENCE OF RECESSION CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC ON UNEMPLOYMENT AND LABOUR MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.60

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

С. С. Кіпоренко

асистент кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

N. Yurchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

S. Kiporenko

Assistant of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

DEVELOPMENT OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.69

О. В. Самофал

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ НА СИСТЕМУ МАРКЕТИНГУ ДРІБНОТОВАРНИХ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

O. Samofal

Postgraduate student of the Department of Management and Law,Dnipro State Agrarian and Economic University

THE INFLUENCE OF THE PANDEMIC CRISIS ON THE MARKETING SYSTEM OF SMALL-SCALE AGRICULTURAL PRODUCERS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет