Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9

Завантажити журнал №9, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.4

М. М. Жибак

д. е. н., професор, директор,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Г. М. Христенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ТА ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

M. Zhybak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Separated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

H. Khrystenko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of Enterprise, Separated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

GRAIN COMPETITIVENESS AND INNOVATIVE FACTORS AND PROVISIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.10

Г. М. Калетнік

д. е. н., професор, академік НААН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

G. Kaletnik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS of Ukraine, Head of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsia National Agrarian University

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities, Associate Professor of the Department of Administrative Management and alternative energy sources, Vinnytsia National Agrarian University

FINANCING AND MONITORING STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY MEASURES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.20

О. І. Дребот

д. е. н., проф., член-кор. НААН,завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування,Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

М. Я. Височанська

к. е. н., заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, professor, сorresponding Member of NAAS,Head of the department for institutional support of environmental managementInstitute of Agroecology and Nature Management of NAAS

M. Vysochanska

PhD in Economics, deputy director of scientific work and innovative developmentInstitute of Agroecology and Nature Management of NAAS

FORECASTING MODEL OF CALCULATION THE ECONOMIC MECHANISM OF LAND AGRICULTURAL PURPOSES IN THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.27

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

А. І. Гордійчук

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ В КОНТЕКСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ В АГРАРНИЙ СЕКТОР

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

Y. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

A. Gordiychuk

PhD in Economics, Associate Professor, Lutsk National Technical University

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS IN THE CONTEXT OF DIVERSIFICATION OF INVESTMENT FLOWS TO THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.38

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Dzyubenko

PhD in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Oleksiievets

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

IMPROVING FISCAL REGULATION OF PERMANENT FOREST USERS AS AN IMPORTANT PREREQUISITE FOR FORESTRY DIVERSIFICATION: INVESTMENT ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.48

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

FINANCIAL DIAGNOSTICS OF STRATEGIC POTENTIAL OF COST GROWTH OF ENTITIES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.56

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. О. Кривонос

к. е. н., професор кафедри менеджменту, Дніпровський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія Управління персоналом"

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

S. Vasil'ev

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Economics DepartmentDnipro State Agrarian and Economic University

А. Кrivonos

Ph. D. in Economics, Professor of Management Department, Dnepr institute of the Private joint-stock company "Higher educational establishment "Interregional Academy of Management a personnel"

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE GRAIN COMPLEX OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.63

Л. П. Альошкіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

L. Alioshkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Managing International Relations, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF LAND RESOURCES MANAGEMENT BASED ON THE OPTIMIZATION OF ECOLOGICALLY SOUND LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.70

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

КООПЕРАТИВИ ТА ГІБРИДНІ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ МАЛИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У ПЛОДООВОЧЕВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of organization, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

COOPERATIVES AND HYBRID FORMS OF ECONOMIC COOPERATION OF SMALL PRODUCERS IN THE FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.79

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ КЛАСИФІКАЦІЙ ДО МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ

O. Krasovska

PhD in Economics, AssociateProfessor, аssociateProfessor of the department of international marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

SYSTEMATIZATION OF THE EXISTING CLASSIFICATIONS OF METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF ENTERPRISE BRAND

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.84

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент, завідувачка економічним відділенням,Житомирський агротехнічний коледж

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ХМЕЛЕПРОДУКЦІЇ

T. Muliar

PhD in Economics, Assistant Professor, the Head of Economic Department,Zhytomyr Agrarian and Technical College

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF HOP PRODUCTS PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.93

О. В. Ляховська

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів,ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

O. Liahovska

PhD in Economics, researcher, Institute of Regional Studies named after M.I. Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine

MILK AND DAIRY PRODUCTION IN UKRAINE: REGIONAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.98

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБМЕЖЕНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at Marketing and logistics Department Sumy National Agrarian University

THE ESSENCE AND CONTENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS AS A PREREQUISITES OF THE IMPLEMENTATION OF LIMITED AGRICULTURAL LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.104

О. П. Атаманюк

к. е. н., заступник завідувача відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

О. П. Попова

к. і. н., завідувач відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

E. Atamaniyk

PhD in Economics, deputy head of the department of scientific and organizational work

O. Popova

PhD in Historical Sciences, Head of the department of scientific and organizational work

ANALYSIS OF LAND USE EFFICIENCY OF UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.111

О. О. Бассова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та менеджменту, Міжнародний класичного університет імені Пилипа Орлика, м. Миколаїв

К. В. Коган

здобувач вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ СТАНУ КАПІТАЛУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Bassova

PhD in Economics, associate professor, associate professor of department of finance and management, Philip Orlyk International Classical University, Mykolaev

K. Kogan

master of finance, banking and insurance, Philip Orlyk International Classical University, Mykolaev

MONITORING OF THE STATE OF CAPITAL OF TRADE ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.116

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

С. Г. Корольова

студентка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

S. Naraievskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

S. Korolyova

Student of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

CHARACTERISTICS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.121

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики та фізики,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. Diachenko

Senior Lecturer, Department of Mathematics and Physics, Dnipro State Agrarian and Economic University

FEATURES OF THE APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE MANAGEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.127

Ю. І. Мельнікова

cтарший викладач кафедри управління на транспорті, НТУ "Дніпровська політехніка"

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ

Yu. Melnikova

Senior Lecturer of Department of Transportation Management, Dnipro University of Technology

OPTIMIZATION MODEL FOR TRAFFIC PLANNING

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.131

С. С. Булкін

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Bulkin

Сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ACTIVITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет