EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2018

Завантажити журнал №9, 2018

Р. В. Морозов

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ

R. Morozov

Doctor of Economic Sciences, Professor, the Head of the Department of Management of Organizations SHEI "Kherson State Agricultural University", Kherson, Ukraine

L. Boiko

PhD (Agricultural), Associate Professor SHEI "Kherson State Agricultural University", Kherson, Ukraine

THE ECONOMIC ROLE OF EXCHANGE TRADE AND MODERN TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Vasil'ev

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Economics Department Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

V. Oleksuk

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Economics Department Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE AGRICULTURAL LAND MARKET

М. Л. Ніжніков

к. держ. упр., радник Голови Верховної Ради України

УПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

M. Nizhnikov

Candidate of science of public administration, Advisor to the Chairman of The Verkhovna Rada of Ukraine

MANAGEMENT COMPANY OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. М. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

БЕЗПАПЕРОВА БУХГАЛТЕРІЯ: ПРИЗНАЧЕННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ТА КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

V. Plaksiyenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Poltava State Agrarian Academy

I. Nazarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University

PAPERLESS ACCOUNTING: MISSION, COMPONENTS' DESCRIPTION AND KEY ASPECTS

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. В. Вакар

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine

K. Vakar

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF INSTITUTIONAL CHANGES

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ НА ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

STIMULATION OF THE RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN DRAINED AREA ON TRANSBOUNDARY TERRITORIES

Я. А. Нестерчук

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ya. Nesterchuk

lecturer of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

CONCEPTUAL PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF THE MECHANISM OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL ENTERPRISES

І. В. Новицький

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

I. Novytskyi

postgraduate student, Uman National University of Horticulture

ANALYTICAL EVALUATION OF POTENTIAL OPPORTUNITIES FOR THE IMPROVING COMPETITIVENESS AND INTEGRATION ACTIVITY OF ENTERPRISES BELONGING TO THE GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX

Т. В. Січко

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. П. Попадинець

студент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Sichko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

N. Popadinets

student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE ENERGY-SAVING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ф. Н. Аларікі

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. Tkachenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

F. Alariki

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

CONCEPT OF NON-WASTE PRODUCTION AS A FACTOR OF INCREASING THE PROFITABILITY OF BUSINESS ENTERPRISE

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Д. В. Захарчук

магістрант кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКУ

N. Yurchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

D. Zakharchuk

Master of Economic Cybernetics Department Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

PERSONNEL MOTIVATION IN THE BANK MANAGEMENT SYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця