EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2017

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. В. Богославська

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту освіти, Миколаївський національний університет іменi В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

A. Bohoslavska

doctor of economics, assistant professor of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal unіversity V.O. Sukhomlynskoho, Mykolaiv

ECONOMIC INDICATORS OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE SYSTEM OF MONITORING SUSTAINABLE DEVELOPMENT UKRAINE

Л. Ц. Масловська

д. е. н., професор кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

К. С. Головач

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Maslovska

Doctor of economic sciences, Professor, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

K. Golovach

Post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. О. Швець

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

С. І. Гайдар

студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

S. Haidar

student, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF FINANCIAL PROTECTION OF SUBJECTS OF ARGRICULTURAL BUSINESS IN CONDITIONS OF CRISIS

А. М. Прилуцький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОСИЛЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ

A. Prylutskyi

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management foreign trade activities, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University

THE REGULATORY ROLE OF THE STATE IN STRENGTHENING OF AGRICULTURAL MARKET

С. В. Мамалига

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

S. Mamalyga

senior lecture, Agricultural Managemen Departmentt, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

AGRICULTURE RECEIPTS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

С. О. Степанчук

старший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

Л. В. Восколович

студентка ННІ ЕіУ напряму маркетинг, Національний університет харчових технологій

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

S. Stepanchuk

senior lecturer in marketing, National university of food technologies

L. Voskolovych

student TRI EandM, direction of marketing, National university of food technologies

INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE FOOD INDUSTRY

О. В. Тур

аспірант кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА РИНКОВІ ФАКТОРИ

O. Tur

Postgraduate student, Departament of Management and Administration, National University of Food Technologies, Kyiv

STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY, INSTITUTIONAL BACKGROUND AND MARKET FACTORS

С. В. Добринь

к. е. н., доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Україна

Д. С. Шкляр

студентка фінансового факультету, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПОНЯТЬ "РИЗИК", "НЕБЕЗПЕКА" ТА "ЗАГРОЗА"

S. Dobryn

PhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

D. Shklyar

Student Finance Department, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINING THE NATURE AND INTERRELATION OF THE CONCEPTS OF "RISK", "DANGER" AND "THREAT"

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. С. Кривошеєва

студент 5 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and tаxing" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

O. Zorya

сand. sc. (soz.), assistant professor of department of "Accounting and taxing", Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

A. Kryvosheiva

specialist, the 5th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES ACCOUNTING AND ANALYTIC VIEW INVENTORY IN THE MANAGEMENT RETAILERS

І. Я. Ткачук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Х.-І. В. Євчук

студентка IV курсу, спеціальність "Фінанси і кредит" Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Tkachuk

PhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Kh.-I. Yevchuk

4 year student, major "Finance and Credit", Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN UKRAINE

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE CONCEPT OF QUALITY IN THE AUDIT PRACTICE

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University

ANALYTICAL ASSESSMENT OF AUDIT SERVICES MARKET IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця