Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2017

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. В. Богославська

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту освіти, Миколаївський національний університет іменi В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

A. Bohoslavska

doctor of economics, assistant professor of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal unіversity V.O. Sukhomlynskoho, Mykolaiv

ECONOMIC INDICATORS OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE SYSTEM OF MONITORING SUSTAINABLE DEVELOPMENT UKRAINE

Л. Ц. Масловська

д. е. н., професор кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

К. С. Головач

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Maslovska

Doctor of economic sciences, Professor, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

K. Golovach

Post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. О. Швець

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

С. І. Гайдар

студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

S. Haidar

student, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF FINANCIAL PROTECTION OF SUBJECTS OF ARGRICULTURAL BUSINESS IN CONDITIONS OF CRISIS

А. М. Прилуцький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОСИЛЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ

A. Prylutskyi

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management foreign trade activities, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University

THE REGULATORY ROLE OF THE STATE IN STRENGTHENING OF AGRICULTURAL MARKET

С. В. Мамалига

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

S. Mamalyga

senior lecture, Agricultural Managemen Departmentt, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

AGRICULTURE RECEIPTS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

С. О. Степанчук

старший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

Л. В. Восколович

студентка ННІ ЕіУ напряму маркетинг, Національний університет харчових технологій

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

S. Stepanchuk

senior lecturer in marketing, National university of food technologies

L. Voskolovych

student TRI EandM, direction of marketing, National university of food technologies

INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE FOOD INDUSTRY

О. В. Тур

аспірант кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА РИНКОВІ ФАКТОРИ

O. Tur

Postgraduate student, Departament of Management and Administration, National University of Food Technologies, Kyiv

STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY, INSTITUTIONAL BACKGROUND AND MARKET FACTORS

С. В. Добринь

к. е. н., доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Україна

Д. С. Шкляр

студентка фінансового факультету, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПОНЯТЬ "РИЗИК", "НЕБЕЗПЕКА" ТА "ЗАГРОЗА"

S. Dobryn

PhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

D. Shklyar

Student Finance Department, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINING THE NATURE AND INTERRELATION OF THE CONCEPTS OF "RISK", "DANGER" AND "THREAT"

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. С. Кривошеєва

студент 5 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and tаxing" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

O. Zorya

сand. sc. (soz.), assistant professor of department of "Accounting and taxing", Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

A. Kryvosheiva

specialist, the 5th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES ACCOUNTING AND ANALYTIC VIEW INVENTORY IN THE MANAGEMENT RETAILERS

І. Я. Ткачук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Х.-І. В. Євчук

студентка IV курсу, спеціальність "Фінанси і кредит" Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Tkachuk

PhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Kh.-I. Yevchuk

4 year student, major "Finance and Credit", Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN UKRAINE

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE CONCEPT OF QUALITY IN THE AUDIT PRACTICE

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University

ANALYTICAL ASSESSMENT OF AUDIT SERVICES MARKET IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет