Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2016

Завантажити журнал №9, 2016

Г. М. Чорний

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. О. Кирилюк

к. е. н., ст. викладач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ГЕНЕЗИС МЕТОДІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА РІВНІ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

G. Chornij

Doctor of Economics, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Mishchenko

Ph.D., Associate professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Kyrylyuk

Ph.D., Senior lecturer, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

GENESIS OF SCIENTIFIC METHODS RESEARCH AT THE LEVEL OF AGRIBUSINESS

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, a doctoral student Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

FACTOR ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROFITABILITY

З. М. Герасимів

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська обл.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Z. Gerasymiv

Candidate of geographical science, associated professor, associated professor of department of economy of enterprise, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

КОНФЛІКТ ЗА РЕГУЛЮВАННЯ ГМО В УКРАЇНІ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Y. Biliak

PhD, Associate Professor, Department of Management, NUBiP

CONFLICT OF REGULATION IN UKRAINE GMO BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES

O. Gubaryk

PhD in Economics, associate professor of accounting, audit and management of financial-economic security's department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovs'k

Iu. Amelina

assistant of accounting, audit and management of financial-economic security's department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovs'k

REVENUE AND EXPENSES ACCOUNTING IN ENTERPRISE'S MANAGEMENT

О. М. Губарик

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпропетровськ

Ю. С. Амеліна

асистент кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпропетровськ

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. П. Новак

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

ПРИНЦИПИ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

N. Novak

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

PRINCIPLES AND COMPETITIVE ADVANTAGES DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

А. Г. Цибуляк

к. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. Tsybuliak

Сandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

ECOLOGIZATION OF AGRICULTURE IN THE TERMS OF GLOBALIZATION

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ

E. Markova

Ph.D, ResearcherKharkiv National Technical University of Agriculture. Petro Vasilenko, Kharkiv

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

І. Ю. Салькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та аналізу, Вінницький національний аграрний університет

А. С. Гловюк

студентка економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет

О. П. Олексієнко

студентка факультету менеджменту та права, Вінницький національний аграрний університет

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

I. Salkova

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of Economics and Analysis, Vinn'ytsia National Agrarian University

A. Glovyuk

student of Economics Faculty, Vinnytsia National Agrarian University

О. Oleksiienko

student of the Faculty of Management and Law, Vinnytsia National Agrarian University

MEASURES TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

В. В. Побережна

студентка, Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ

O. Kostyunik

candidate of economic science, associated professor of finance, accounting and auditing, National Aviation University

V. Poberezhna

student, National Aviation University

BASIC PROBLEMS OF ORGANIZATION OF NON-CASH FUNDS IN UKRAINE

С. А. Орел

науковий співробітник, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Orel

Cherkasy Bioresources Research Station of NAAS

THE ANALYSIS OF RATIONAL USE OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет