EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2016

Завантажити журнал №9, 2016

Г. М. Чорний

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. О. Кирилюк

к. е. н., ст. викладач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ГЕНЕЗИС МЕТОДІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА РІВНІ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

G. Chornij

Doctor of Economics, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Mishchenko

Ph.D., Associate professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Kyrylyuk

Ph.D., Senior lecturer, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

GENESIS OF SCIENTIFIC METHODS RESEARCH AT THE LEVEL OF AGRIBUSINESS

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, a doctoral student Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

FACTOR ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROFITABILITY

З. М. Герасимів

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська обл.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Z. Gerasymiv

Candidate of geographical science, associated professor, associated professor of department of economy of enterprise, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

КОНФЛІКТ ЗА РЕГУЛЮВАННЯ ГМО В УКРАЇНІ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Y. Biliak

PhD, Associate Professor, Department of Management, NUBiP

CONFLICT OF REGULATION IN UKRAINE GMO BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES

O. Gubaryk

PhD in Economics, associate professor of accounting, audit and management of financial-economic security's department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovs'k

Iu. Amelina

assistant of accounting, audit and management of financial-economic security's department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovs'k

REVENUE AND EXPENSES ACCOUNTING IN ENTERPRISE'S MANAGEMENT

О. М. Губарик

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпропетровськ

Ю. С. Амеліна

асистент кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпропетровськ

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. П. Новак

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

ПРИНЦИПИ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

N. Novak

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

PRINCIPLES AND COMPETITIVE ADVANTAGES DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

А. Г. Цибуляк

к. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. Tsybuliak

Сandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

ECOLOGIZATION OF AGRICULTURE IN THE TERMS OF GLOBALIZATION

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ

E. Markova

Ph.D, ResearcherKharkiv National Technical University of Agriculture. Petro Vasilenko, Kharkiv

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

І. Ю. Салькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та аналізу, Вінницький національний аграрний університет

А. С. Гловюк

студентка економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет

О. П. Олексієнко

студентка факультету менеджменту та права, Вінницький національний аграрний університет

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

I. Salkova

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of Economics and Analysis, Vinn'ytsia National Agrarian University

A. Glovyuk

student of Economics Faculty, Vinnytsia National Agrarian University

О. Oleksiienko

student of the Faculty of Management and Law, Vinnytsia National Agrarian University

MEASURES TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

В. В. Побережна

студентка, Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ

O. Kostyunik

candidate of economic science, associated professor of finance, accounting and auditing, National Aviation University

V. Poberezhna

student, National Aviation University

BASIC PROBLEMS OF ORGANIZATION OF NON-CASH FUNDS IN UKRAINE

С. А. Орел

науковий співробітник, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Orel

Cherkasy Bioresources Research Station of NAAS

THE ANALYSIS OF RATIONAL USE OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця