EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2015

Завантажити журнал №9, 2015

О. Д. Витвицька

д. е. н., професор, завідувач кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Н. А. Демешкант

д. пед. н., доцент, професор кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ЗАВДАННЯ АГРАРНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

O. Vytvytska

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of the Department of Innovation Activity in Agriculture, National University of Life and Environment Sciences of Ukraine

N. Demeshkant

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Innovation Activity in Agriculture, National University of Life and Environment Sciences of Ukraine

SPECIFICS OF ECONOMICS INNOVATION DEVELOPMENT AND TASKS OF AGRICULTURAL EDUCATION AND SCIENCE

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Н. Ф. Мандзюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОПОРТУНІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

N. Mandzyuk

Postgraduate, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

INSTITUTIONAL BASIS OPPORTUNISTIC BEHAVIORS IN AGRICULTURE UKRAINE

М. О. Боярська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

M. Boiarska

PhD in Economics, Management and Business Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF MANAGERIAL DECISION MAKING IN AN INDUSTRIAL PLANT

О. П. Русак

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЕЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Rusak

candidate of economic sciences, an associate professor of department of analysis and statistics is the name of I.V. Popovicha, Zhytomyr national agroekologicical university, city Zhytomyr

COORDINATION AN AIMS OF AGRARIAN ENTERPRISES AS BASIS THEM STRATEGIC DEVELOPMENT

О. Б. Сливінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

О. Slyvinska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute")

METHODICAL APPROACHES TO ANALYZING ECONOMIC EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE AND INVESTING ACTIVITY IN PRODUCTION OF GRAIN

О. О. Мороз

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Д. В. Стасенко

аспірантка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ БОРОШНА

O. Moroz

doctor of economic sciences, professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

D. Stasenko

PG student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

BASIC TRENDS IN DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF AND REGIONAL FLOUR MARKET

А. М. Турило

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Р. В. Короленко

асистент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА

A. Turylo

Ph.D., Professor, Krivoy Rog National University

R. Korolenko

assistant, Krivoy Rog National University

ASSESSMENT SYSTEM OF HUMAN CAPITAL EMPLOYEES OF ENTERPRISES

І. А. Устенко

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

М. Р. Мардар

д. т. н., професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

С. А. Памбук

к. т. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи товарів, Одеська національна академія харчових технологій

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ З СУРІМІ

I. Ustenko

Candidate of Technical Science, Associate Professor Department of Marketing, Business and Trade, Odessa National Academy of Food Technologies

M. Mardar

Doctor of Technical Sciences, Professor Department of Marketing, Business and Trade, Odessa National Academy of Food Technologies

S. Pambuk

Candidate of Technical Science, Associate Professor Department of Commodity and expertise of goods, Odessa National Academy of Food Technologies

MARKETING RESEARCH

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування Криворізький національний університет , м. Кривий Ріг

А. О. Кривоконь

магістрант, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ЕФЕКТИВНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

V. Adamovska

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, analysis, audit and administration Krivoy Rog National University, Krivoy Rog

A. Kryvokon

undergraduate, Krivoy Rog National University, Krivoy Rog

EFFECTIVE ADMINISTRATION AS THE KEY TO COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN BUSINESS

В. Ю. Прокопенко

д. е. н., доцент, професор кафедри соціально-економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

V. Prokopenko

Doctor of Economic Sciences, Docent, Professor at the Department of Social and Economic Studies, Kharkiv National University of Internal Affairs

MODELLING THE IMPACT OF FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS ON THE DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE MARKET UKRAINE

Л. П. Гордієнко

асистент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" м. Київ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Gordienko

assistant of accounting entrepreneurship department, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

METHODS OF ASSESSMENT OF COSTS WIP AS THE BASIS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT NOW

В. В. Олешко

аспірант, кафедра Економіка підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСІЯ ТА ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. Oleshko

Postgraduate Department of Enterprise Economics, Taras Shevchenko National University (Kyiv)

MISSION AND WHOLE STRATEGIES OF STEADY DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF CHEMICAL INDUSTRY

Т. М. Хаянок

викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Khayanok

Teacher Department of Management and Right Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics

FORMATION OF HUMAN RESOURCE CAPACITY AGRICULTURAL ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця