Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2015

Завантажити журнал №9, 2015

О. Д. Витвицька

д. е. н., професор, завідувач кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Н. А. Демешкант

д. пед. н., доцент, професор кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ЗАВДАННЯ АГРАРНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

O. Vytvytska

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of the Department of Innovation Activity in Agriculture, National University of Life and Environment Sciences of Ukraine

N. Demeshkant

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Innovation Activity in Agriculture, National University of Life and Environment Sciences of Ukraine

SPECIFICS OF ECONOMICS INNOVATION DEVELOPMENT AND TASKS OF AGRICULTURAL EDUCATION AND SCIENCE

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Н. Ф. Мандзюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОПОРТУНІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

N. Mandzyuk

Postgraduate, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

INSTITUTIONAL BASIS OPPORTUNISTIC BEHAVIORS IN AGRICULTURE UKRAINE

М. О. Боярська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

M. Boiarska

PhD in Economics, Management and Business Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF MANAGERIAL DECISION MAKING IN AN INDUSTRIAL PLANT

О. П. Русак

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЕЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Rusak

candidate of economic sciences, an associate professor of department of analysis and statistics is the name of I.V. Popovicha, Zhytomyr national agroekologicical university, city Zhytomyr

COORDINATION AN AIMS OF AGRARIAN ENTERPRISES AS BASIS THEM STRATEGIC DEVELOPMENT

О. Б. Сливінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

О. Slyvinska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute")

METHODICAL APPROACHES TO ANALYZING ECONOMIC EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE AND INVESTING ACTIVITY IN PRODUCTION OF GRAIN

О. О. Мороз

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Д. В. Стасенко

аспірантка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ БОРОШНА

O. Moroz

doctor of economic sciences, professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

D. Stasenko

PG student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

BASIC TRENDS IN DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF AND REGIONAL FLOUR MARKET

А. М. Турило

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Р. В. Короленко

асистент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА

A. Turylo

Ph.D., Professor, Krivoy Rog National University

R. Korolenko

assistant, Krivoy Rog National University

ASSESSMENT SYSTEM OF HUMAN CAPITAL EMPLOYEES OF ENTERPRISES

І. А. Устенко

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

М. Р. Мардар

д. т. н., професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

С. А. Памбук

к. т. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи товарів, Одеська національна академія харчових технологій

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ З СУРІМІ

I. Ustenko

Candidate of Technical Science, Associate Professor Department of Marketing, Business and Trade, Odessa National Academy of Food Technologies

M. Mardar

Doctor of Technical Sciences, Professor Department of Marketing, Business and Trade, Odessa National Academy of Food Technologies

S. Pambuk

Candidate of Technical Science, Associate Professor Department of Commodity and expertise of goods, Odessa National Academy of Food Technologies

MARKETING RESEARCH

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування Криворізький національний університет , м. Кривий Ріг

А. О. Кривоконь

магістрант, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ЕФЕКТИВНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

V. Adamovska

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, analysis, audit and administration Krivoy Rog National University, Krivoy Rog

A. Kryvokon

undergraduate, Krivoy Rog National University, Krivoy Rog

EFFECTIVE ADMINISTRATION AS THE KEY TO COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN BUSINESS

В. Ю. Прокопенко

д. е. н., доцент, професор кафедри соціально-економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

V. Prokopenko

Doctor of Economic Sciences, Docent, Professor at the Department of Social and Economic Studies, Kharkiv National University of Internal Affairs

MODELLING THE IMPACT OF FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS ON THE DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE MARKET UKRAINE

Л. П. Гордієнко

асистент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" м. Київ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Gordienko

assistant of accounting entrepreneurship department, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

METHODS OF ASSESSMENT OF COSTS WIP AS THE BASIS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT NOW

В. В. Олешко

аспірант, кафедра Економіка підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСІЯ ТА ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. Oleshko

Postgraduate Department of Enterprise Economics, Taras Shevchenko National University (Kyiv)

MISSION AND WHOLE STRATEGIES OF STEADY DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF CHEMICAL INDUSTRY

Т. М. Хаянок

викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Khayanok

Teacher Department of Management and Right Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics

FORMATION OF HUMAN RESOURCE CAPACITY AGRICULTURAL ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет