EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2014

Завантажити журнал №9, 2014

М. М. Жибак

д. е. н., професор,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Г. М. Христенко

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ПРИКАРПАТТЯ: СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

M. Zhybak

doctor of economic science, professor, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

G. Khrystenko

PhD, associate professor, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

PRECARPATHIAN FARMS: CONDITION AND THE WAYS OF IMPROVEMENT OF THEIR FUNCTIONING

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

THE MAIN PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND WAYS OF THEIR SOLVING

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

ECONOMIC EVALUATION RECULTIVATED LAND

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University

LAND RELATIONS REGULATION INSTITUTIONAL PROVISION

О. Є. Данилевська-Жугунісова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

CУЧАСНА ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Danylevskaya-Zhugunisova

PhD in Economics, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE CONTEMPORARY РARADIGM OFF OR FINANCIAL PLANNING BUSINESSES

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління,Чернігівський національний технологічний університет

О. В. Тополевська

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М'ЯСО-МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

M. Butko

doctor of economic science, professor, manager of department of management of innovative activity and state administration, Tchernihiv national technological university

O. Topolevska

graduate student, Tchernihiv national technological university

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATION OF MODERNIZATION REGIONAL MARKET CONDITION MEAT-MILK PRODUCTS

А. В. Погосова

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Pogosova

candidate of economic sciences, associate professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT MANAGEMENT COST ON CROP PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. Б. Шишова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, КУ ім. Б. Грінченка

СУТНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

О. Shyshova

PhD in Economics, associate professor of finance, management and economy chair, Kyiv University named after B. Grinchenko

THE ESSENCE OF TRANSFORMATION PROCESSES IN ECONOMIC SYSTEM

С. М. Ткаченко

асистент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Tkachenko

assistant, Dnepropetrovsk state agrarian and economics University

RESOURCE AVAILABILITY OF FARMS

Г. В. Батюк

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЗЕРНА

G. Batyuk

senior lecturer, Lviv national agrarian university

FORMATION SYSTEMS OF MEASURES STATE REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE GRAIN MARKET

Г. М. Колісник

аспірант кафедри управління земельними ресурсами, НУБіП України

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

G. Kolesnyk

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECOLOGICAL EVALUATION ON THE BASIS OF TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE POLTAVA REGION

О. Р. Гулько

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МАТРИЧНИМ ПІДХОДОМ

А. Gulko

сompetitor, Lviv National Agrarian University

AN ESTIMATION OF EKOLOGO-EKONOMICHNOY EFFICIENCY OF THE USE OF AGRICULTURAL EARTHS IS AFTER MATRIX APPROACH

Ю. П. Майданевич

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ПОХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

Y. Maidanevych

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of accounting and audit, Taurida national University. V.I. Vernadsky

STUDY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ORIGIN OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MANAGEMENT

А. М. Андрющенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Уманський національний університет садівництва

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА СЕЛА ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Andriyuschenko

PhD, Associate professor of economical theory department, Uman National University of Horticulture

SOCIALRURAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця