Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2014

Завантажити журнал №9, 2014

М. М. Жибак

д. е. н., професор,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Г. М. Христенко

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ПРИКАРПАТТЯ: СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

M. Zhybak

doctor of economic science, professor, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

G. Khrystenko

PhD, associate professor, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

PRECARPATHIAN FARMS: CONDITION AND THE WAYS OF IMPROVEMENT OF THEIR FUNCTIONING

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

THE MAIN PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND WAYS OF THEIR SOLVING

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

ECONOMIC EVALUATION RECULTIVATED LAND

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University

LAND RELATIONS REGULATION INSTITUTIONAL PROVISION

О. Є. Данилевська-Жугунісова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

CУЧАСНА ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Danylevskaya-Zhugunisova

PhD in Economics, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE CONTEMPORARY РARADIGM OFF OR FINANCIAL PLANNING BUSINESSES

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління,Чернігівський національний технологічний університет

О. В. Тополевська

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М'ЯСО-МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

M. Butko

doctor of economic science, professor, manager of department of management of innovative activity and state administration, Tchernihiv national technological university

O. Topolevska

graduate student, Tchernihiv national technological university

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATION OF MODERNIZATION REGIONAL MARKET CONDITION MEAT-MILK PRODUCTS

А. В. Погосова

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Pogosova

candidate of economic sciences, associate professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT MANAGEMENT COST ON CROP PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. Б. Шишова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, КУ ім. Б. Грінченка

СУТНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

О. Shyshova

PhD in Economics, associate professor of finance, management and economy chair, Kyiv University named after B. Grinchenko

THE ESSENCE OF TRANSFORMATION PROCESSES IN ECONOMIC SYSTEM

С. М. Ткаченко

асистент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Tkachenko

assistant, Dnepropetrovsk state agrarian and economics University

RESOURCE AVAILABILITY OF FARMS

Г. В. Батюк

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЗЕРНА

G. Batyuk

senior lecturer, Lviv national agrarian university

FORMATION SYSTEMS OF MEASURES STATE REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE GRAIN MARKET

Г. М. Колісник

аспірант кафедри управління земельними ресурсами, НУБіП України

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

G. Kolesnyk

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECOLOGICAL EVALUATION ON THE BASIS OF TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE POLTAVA REGION

О. Р. Гулько

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МАТРИЧНИМ ПІДХОДОМ

А. Gulko

сompetitor, Lviv National Agrarian University

AN ESTIMATION OF EKOLOGO-EKONOMICHNOY EFFICIENCY OF THE USE OF AGRICULTURAL EARTHS IS AFTER MATRIX APPROACH

Ю. П. Майданевич

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ПОХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

Y. Maidanevych

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of accounting and audit, Taurida national University. V.I. Vernadsky

STUDY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ORIGIN OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MANAGEMENT

А. М. Андрющенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Уманський національний університет садівництва

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА СЕЛА ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Andriyuschenko

PhD, Associate professor of economical theory department, Uman National University of Horticulture

SOCIALRURAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет