EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2013

А. С. Музиченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

A. S. Muzichenko

doctor of economical sciences, professor of the chair "Economy of enterprise, finances, accounting and audit" Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ANALYSIS OF TRENDS TO IMPROVE AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

I. Prihodko

ORDER OF DOCUMENTARY REGISTRATION AND ACCOUNTING OF ANIMAL HUSBANDRY PRODUCTION

Х. З. Махмудов

д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес адміністрування і права, Полтавська державна аграрна академія

А. С. Олійник

магістр спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування", Полтавська державна аграрна академія

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

H. Z. Mahmudov

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Business Administration and Law, Poltava State Agrarian Academy

A. S. Oliinyk

Master specialty "Management and Administration", Poltava State Agrarian Academy

EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION: ANALYSIS OF CURRENT STATE AND WAYS OF THE DEVELOPMENT

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой "Экономика предприятия", Керченский государственный морской технологический университет

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ АР КРЫМА К ИЗМЕНЕНИЯМ ФИНАНСОВОГО ПРОСТРАНСТВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

EVALUATION OF DYNAMIC PROCESSES OF ADAPTATION FISHING INDUSTRY AR CRIMEA FISCAL SPACE TO CHANGES IN THE NATIONAL ECONOMY

К. А. Олійник

ст. викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К. Oliynik

senior lecturer of department of marketing and business management, Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university

OPERATION OF FARMS CHERKASSY REGION

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія

Л. В. Гаркот

магістр, Запорізька державна інженерна академія

ЕКОНОМІЯ ВИТРАТ ЗА РАХУНОК ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. O. Melikhova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of Accounting and Auditing, Zaporozhye State Engineering Academy

L. V. Garkot

мagister Dept. of Accounting and Auditing, Zaporozhye State Engineering Academy

COST SAVINGS BY SELECTING EFFICIENT TAX SYSTEM ON AN AGRICULTURAL ENTERPRISE

А. О. Кращенко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. O. Kraschenko

postgraduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University, Dnepropetrovsk

METHODS OF ESTIMATION AND INCREASING OF COMPETITIVENESS OF GRAIN ENTERPRISES

О. О. Кравчук

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ ВИКОРИСТАННЯ РІДКОГО БІОПАЛИВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

O. Kravchyuk

Postgraduate Student Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

ECONOMIC INCENTIVES USE OF LIQUID BIOFUELS IN AGRICULTURE

Л. В. Булавка

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

L. W. Bulavka

graduate student, Uman national university of gardening

HISTORICAL PRE-CONDITIONS OF ENVIRONMENT OF FUNCTIONING OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES ARE ON TERRITORY OF UKRAINE

Л. М. Кобрин

асистент кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ГЕНЕЗИС ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

L. M. Kobryn

Assistant of the Department of Management of Organizations named after prof. Ye. Khraplyvyi, Lviv National Agrarian University, town of Dubliany

GENESIS OF EFFICIENCY AS AN ECONOMIC CATEGORY

А. Ю. Безшкура

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ЧИННИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

A. U. Bezshkura

candidate of economics, associate professor of department of Management, Zhytomyr state technological university

INFORMATION FACTORS OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT CHANGES IN THE COMPANIES

А. Р. Ванієва

к. е. н., старший викладач кафедри економіки і менеджменту, РВУЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. R. Vanieva

PhD in economics, assistant professor of Economics and Management Department, Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University", Simferopol

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ECONOMIC EVALUATION OF PRODUCTION AND RESOURCE POTENTIAL OF ECONOMICAL ACTIVITY

В. Ю. Лисак

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

V. Y. Lisak

k.e.n senior teacher of department of economy of enterprise Kamyanec'-podil'skogo national university of the name of Ivan Ogienka

INNOVATIONS IN A MANAGEMENT A PERSONNEL FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE

В. В. Бутенко

асистент кафедри економічної теорії, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ДЕФІНІЦІЙНІ КОНТУРИ

V. Butenko

assistant of Odessa, National University named after I. I. Mechnykov

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE: THE ECONOMIC CONTENT AND DEFINITIONAL CONTOURS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця