EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2012

М. Х. Шершун

к. е. н., Народний депутат України, Перший заступник Голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

О. М. Одінцов

к. е. н., Черкаський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Т. В. Бауліна

д. е. н., професор, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая

М. В. Корж

д. е. н., професор, Донбаська державна машинобудівна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. С. Вербова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

О. В. Гривківська

к. е. н., доцент, Європейський університет, м.Київ

УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М. В. Калінчик

д. е. н., НДІ "Украгропромпродуктивність" Мінагрополітикита продовольства України, м. Київ

А. М. Новосельцева

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЯ В УКРАЇНІ

В. М. Колесник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський державний аграрний університет

А. С. Бойко

бакалавр, Миколаївський державний аграрний університет

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

І. О. Іртищева

д. е. н., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Д. С. Алєйнік

студент, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

А. О. Дубас

к. е. н., Державна академія житлово-комунального господарства

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТАРИФУ НА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Т. Є. Зінченко

к. с.-г. н., доцент кафедри землеустрою та кадастру, Одеська державна академія будівництва та архітектури

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ АГЛОМЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

О. Е. Ільченко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У АСПЕКТІ РОЗМІРІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ

О. Г. Плечко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИК ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ЗМІН В АГРАРНІЙ СФЕРІ

О. В. Шелест

аспірант, Кіровоградський національний технічний університет

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО СТАНУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Піняга

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СИСТЕМНИМ ПІДХОДОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця