Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2010

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Чернігівський державний технологічний університет

А. Г. Ясько

к. е. н., голова наглядової ради, ПАТ "Продовольча компанія "Ясен"

РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ

О. В. Бліннікова

Перший заступник начальника, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

О. В. Сахно

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки підприємства, Білоцерківський національний аграрний університет

АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор

Л. Ю. Семенова

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ ВІД ЇХ РОЗМІРІВ

Л. В. Пельтек

кандидат економічних наук, доцент

Д. О. Агєєв

здобувач, Класичний приватний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Мартусенко

кандидат географічних наук, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

Г. М. Бойківська

викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

І. М. Осадча

Головний спеціаліст Управління законодавчого регулювання та розвитку земельних відносин Держкомзему

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ У СФЕРІ СТАЛОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О. С. Климова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД ЯК ДЖЕРЕЛО САМОФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. О. Міщенко

здобувач, асистент кафедри статистики, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. А. Спринчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У СИСТЕМУ ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

О. М. Стеценко

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДОСВІД РОЗВИТКУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

М. В. Тимоць

старший викладач, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

НАЙВАЖЛИВІШІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ У АПК КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет