EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2010

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Чернігівський державний технологічний університет

А. Г. Ясько

к. е. н., голова наглядової ради, ПАТ "Продовольча компанія "Ясен"

РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ

О. В. Бліннікова

Перший заступник начальника, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

О. В. Сахно

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки підприємства, Білоцерківський національний аграрний університет

АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор

Л. Ю. Семенова

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ ВІД ЇХ РОЗМІРІВ

Л. В. Пельтек

кандидат економічних наук, доцент

Д. О. Агєєв

здобувач, Класичний приватний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Мартусенко

кандидат географічних наук, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

Г. М. Бойківська

викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

І. М. Осадча

Головний спеціаліст Управління законодавчого регулювання та розвитку земельних відносин Держкомзему

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ У СФЕРІ СТАЛОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О. С. Климова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД ЯК ДЖЕРЕЛО САМОФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. О. Міщенко

здобувач, асистент кафедри статистики, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. А. Спринчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У СИСТЕМУ ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

О. М. Стеценко

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДОСВІД РОЗВИТКУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

М. В. Тимоць

старший викладач, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

НАЙВАЖЛИВІШІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ У АПК КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця