Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8

Завантажити журнал №8, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.4

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

V. Budzуak

Doctor of Economic Sciences, professor, Professor of the Department of International Management, Kyiv National University of Trade and Economics

O. Budzyak

Doctor of Economic Sciences, professor, Head of the Department of Ecology and Land Use Economics, State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management

PROSPECTS FOR THE STATE-OWNED AGRICULTURAL LAND MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.10

І. А. Маркіна

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СИСТЕМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

I. Markina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, University of UkrCoopUnion "The Poltava University of the economy and trade"

SYSTEM-ORGANIZATIONAL APPROACH TO RESEARCH OF DEVELOPMENT OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.17

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ АГРОПРОМИСЛОВОСТІ

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

PRICING TRENDS IN THE NATIONAL AGRICULTURAL MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.23

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. В. Грибова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Zbarsky

Doctor of Economic Science, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor, Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

REGIONAL FEATURES OF INFRASTRUCTURE SUPPORT OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.30

Р. В. Тульчинський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

С. Г. Ханін

здобувач кафедри менеджменту та адміністрування,ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

R. Tulchinsky

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management and Public Administration "Academician Yuriy Bugai International Scientific and Technical University"

S. Khanin

applicant at the Department of Management and AdministrationPHEI "Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University"

METHODICAL SUPPORT OF THE ECONOMIC SECURITY ASSESSMENT OF THE REGION IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.35

А. М. Третяк

д. е. н., професор, директор ННІ економіки та екології природокористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

О. М. Юсипенко

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

РЕКРЕАЦІЙНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В МЕЖАХ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ МІСТ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Scientific Research Institute of Economics and Ecology of Nature Management State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher at the Department of Land and Forest Resources EconomicsPublic Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Yusipenko

postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

RECREATION LAND USE IN THE BORDER OF WATER PROTECTION ZONES AND COASTAL PROTECTIVE STRIPS OF THE CITIES IN CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.42

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ ВТРАТИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

DIAGNOSIS OF RISKS OF LOSS OF STRATEGIC FINANCIAL POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES OF AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.49

С. В. Петруха

к. е. н., доцент кафедри "Управління фінансово-економічною безпекою", Університету "КРОК"

Б. В. Стахов

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

S. Petrukha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, "KROK" University, Ukraine

B. Stakhov

postgraduate student of the Faculty of Economics of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

CURRENT CHALLENGES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE ECONOMY: THEORETICAL-CONCEPTUAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.72

М. В. Шашина

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПАРАМЕТРИ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Shashyna

PhD in Economics, Associate professor of the Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

PARAMETERS OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF REGIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.77

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ДОСТАТНОСТІ ТА ПРИЙНЯТНОСТІ

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

AUDIT EVIDENCE: ESSENCE, EVALUATION IN THE CONTEXT OF MEETING THE REQUIREMENTS OF SUFFICIENCY AND APPROPRIATENESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.87

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БEЗПEКИ

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, European integration and international activitiesVinnytsia National Agrarian University

ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNDER MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY EVALUATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.94

Р. М. Набока

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет

В. В. Шукліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. Naboka

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism, Kherson National Technical University

V. Shuklina

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism, Kherson National Technical University

FEATURES OF SITUATIONAL MANAGEMENT OF LOGISTIC ACTIVITY OF FOOD ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.100

Ю. А. Романовська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вiнницький торговельно-економiчний iнститут Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

А. В. Курiєнко

студентка освiтнього ступеня "магiстр", Вiнницький торговельно-економiчний iнститут Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

I. В. Коротчук

студентка освiтнього ступеня "магiстр", Вiнницький торговельно-економiчний iнститут Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

АНАЛIЗ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ ТЕРИТОРIАЛЬНИХ ГРОМАД

Yu. Romanovska

PhD in Economics, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

A. Kuriienko

master student, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

I. Korotchuk

master student, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ANALYSIS OF SOCIAL POLICY OF TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.109

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

К. В. Авдалян

аспірант 3-го року навчання, кафедри фінансів, обліку і оподаткування,спеціальності 071 Облік і оподаткування ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

K. Avdalian

postgraduate student, of Hryhorii Skovoroda Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogic University, Pereyaslav-Khmelnytskiy

THE FEATURES OF ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS OF ASSOCIATIONS OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.118

Ю. Б. Малиновська

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Yu. Malynovska

postgraduate student, Department of Corporate Finance and Controlling, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

FEATURES AND EFFECTIVENESS OF FINANCIAL PLANNING OF ENTITIES OF UKRAINE'S PUBLIC SECTOR ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.123

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

D. Shmarov

postgraduate student, Lutsk National Technical University

MECHANISM OF FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT FOR THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE PROCESSING SECTOR OF THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.130

Р. А. Головко

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАХОВОГО КООПЕРАТИВУ В СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

R. Golovko

postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

SUBSTANTIATION OF THE MODEL OF INSURANCE COOPERATIVE IN THE SYSTEM OF RISK MANAGEMENT OF FARMS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.136

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

СТИМУЛЮВАННЯ НАРОЩЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ

Y. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

STIMULATING CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS: FINANCIAL AND INVESTMENT ASPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет