EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8

Завантажити журнал №8, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.3

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМАТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

N. Іgnatenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

FINANCIAL AND INVESTMENT ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES IN THE FORMAT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.7

Л. В. Забуранна

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Національний університет біоресурсів і природокористування України

К. С. Чимош

аспірант денної форми навчання за спеціальністю 073 — менеджмент, ННЦ Інститут аграрної економіки

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Zaburanna

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

K. Chymosh

Ph.D. in management, Institute of Agrarian Economics

FORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF TRANSPORT LOGISTICS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.14

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІН, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В СИСТЕМІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

Yu. Nehoda

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE EFFECT OF ECONOMIC LEGISLATION OF CHANGES IN THE AGRARIAN RELATIONS SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.19

О. О. Лемішко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

O. Lemishko

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

LAND CAPITAL AS AN OBJECT OF FINANCIAL POLICY IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.26

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

В. С. Підгірна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

L. Vodianka

Ph.D. in Economic Sciences, docent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

V. Pidhirna

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

I. Antokhova

Ph.D. in Economic Sciences, docent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

TRENDS IN THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

THE NEED FOR TRANSFORMATION OF THE TASKS OF STATE REGULATION IN THE CONDITIONS OF THE CURRENT STATE OF THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.41

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

А. М. Новак

студентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

I. Sytnyk

Candidate Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv

A. Novak

student, department of finance, National University of Food Technologies, Kyiv

THE INFLUENCE OF DIGITAL ECONOMY ON THE DEVELOPMENT OF PAYMENT SYSTEMS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця