EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2018

Завантажити журнал №8, 2018

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. Shamanska

PhD in Economics, Associate Professor, Economic Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

RESEARCH METHODOLOGY OF THE BASIC COMPONENTS OF SPIRIT INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

S. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

D. Kovalyov

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN REGION

Я. І. Мулик

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

М. В. Григораш

студентка, Вінницький національний аграрний університет

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗБЕРЕЖЕННІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

Yа. Mylyk

рh.din economics, Sen.Teacher of the Department of Auditand State Control Vinnytsia National Agrarian University

M. Grigorash

a student, Vinnytsia National Agrarian University

THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN PRESERVING COMMERCIAL SECRET

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. С. Хапун

"Школа молодого вченого", Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

РОЗВИТОК МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine

O. Hapun

"School of the Young Scientist", Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF A MONITORING SYSTEM OF LAND MANAGEMENT

Ю. А. Кучеренко

аспірант кафедри фінансів, Сумський Національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

Yu. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

ECONOMIC СOMPONENT OF SOIL FERTILITY

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО УЯВЛЕННЯ ПРО АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

M. Dergalyuk

Phd. (economics), assistant, department of economics and business, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

FORMATION OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING ABOUT AGROINDUSTRIAL COMPLEX BASED ECONOMY CONCEPTS STRUCTURING

Л. М. Помазан

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ"

L. Pomazan

PhD student of the Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC CATEGORY "EFFICIENCY OF PRODUCTION"

В. В. Ліщинська

здобувач, старший викладач кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ

V. Lіshchynska

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Strategy, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

FORMATION OF COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF GOODS OF EVERYDAY DEMAND

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN DRAINAGE AREAS

О. П. Коломієць

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Kolomiets

PhD student of Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

EVALUATION SYSTEMS MANAGEMENT BY ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PRODUCTION AND PROCESSING MILK IN THE KHARKIV REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця