Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2018

Завантажити журнал №8, 2018

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. Shamanska

PhD in Economics, Associate Professor, Economic Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

RESEARCH METHODOLOGY OF THE BASIC COMPONENTS OF SPIRIT INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

S. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

D. Kovalyov

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN REGION

Я. І. Мулик

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

М. В. Григораш

студентка, Вінницький національний аграрний університет

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗБЕРЕЖЕННІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

Yа. Mylyk

рh.din economics, Sen.Teacher of the Department of Auditand State Control Vinnytsia National Agrarian University

M. Grigorash

a student, Vinnytsia National Agrarian University

THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN PRESERVING COMMERCIAL SECRET

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. С. Хапун

"Школа молодого вченого", Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

РОЗВИТОК МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine

O. Hapun

"School of the Young Scientist", Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF A MONITORING SYSTEM OF LAND MANAGEMENT

Ю. А. Кучеренко

аспірант кафедри фінансів, Сумський Національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

Yu. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

ECONOMIC СOMPONENT OF SOIL FERTILITY

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО УЯВЛЕННЯ ПРО АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

M. Dergalyuk

Phd. (economics), assistant, department of economics and business, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

FORMATION OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING ABOUT AGROINDUSTRIAL COMPLEX BASED ECONOMY CONCEPTS STRUCTURING

Л. М. Помазан

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ"

L. Pomazan

PhD student of the Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC CATEGORY "EFFICIENCY OF PRODUCTION"

В. В. Ліщинська

здобувач, старший викладач кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ

V. Lіshchynska

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Strategy, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

FORMATION OF COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF GOODS OF EVERYDAY DEMAND

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN DRAINAGE AREAS

О. П. Коломієць

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Kolomiets

PhD student of Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

EVALUATION SYSTEMS MANAGEMENT BY ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PRODUCTION AND PROCESSING MILK IN THE KHARKIV REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет