Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2017

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

К. М. Речка

к. е. н., доцент, докторант, Таврійський державний агротехнічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ

L. Melnik

Doctor in Economic Sciences, Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

S. Vasil'ev

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

K. Rechka

Ph. D. in Economics, Associate Professor, doctoral candidate, Tavria State Agrotechnical University

THE THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF LAND MARKET

Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

А. В. Козловський

к. т. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

A. Kozlovskiy

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Humanities and Basic Sciences Vinnitsa research institute of economy Ternopil National Economic University

MODERN EVENTS OF PROMOTING AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ЩО ТАКЕ РЕФОРМА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ?

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

WHAT IS A REFORM OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY?

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФЕРМЕРСТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗМІРІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, a doctoral student, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

FARMING OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE SIZES OF LAND USE

Т. В. Дядик

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

С. В. Писаренко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СТАН ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

T. Dyadik

Candidate of economic sciences, associate Professor, department of business economics, Poltava state agrarian academy, Poltava

S. Pysarenko

Candidate of agricultural sciences, associate Professor, department of business economics, Poltava state agrarian academy, Poltava

THE STATE OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

Ю. В. Великий

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv

INFLUENCE FACTORS OF INFORMATION ON INNOVATIVE DEVELOPMENT ENGINEERING ENTERPRISES

І. М. Новак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО СТАНУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

I. Novak

Associate Professor, Ph.D, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE EQUILIBRIUM STATE OF SUPPLY AND DEMAND IN THE MARKET OF INVESTMENT CAPITAL FOR ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

М. А. Горлачук

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, докторант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

В. О. Ляховець

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ РЕГІОНУ

M. Gorlachuk

PhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher, doctoral candidate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

V. Liahovets

Postgraduate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

PROSPECTS OF PRODUCTION OF CATTLE BREEDING AS THE BASES OF ENSURING EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN MARKET OF THE REGION

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., докторант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ЯК ОБ'ЄКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Zh. Prokopenko

Ph.D., doctoral student of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

BUSINESS ACTIVITIES NBFIS AS OBJECT LEGAL REGULATION: ACCOUNTING ASPECTS

К. М. Суторміна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

М. П. Репецька

студентка ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

K. Sutormina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Banking Management Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

M. Repetska

Student of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE EFFECTIVENESS OF BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет