Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2016

Завантажити журнал №8, 2016

О. І. Фурдичко

академік НААН, д. е. н., професор, директор, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

O. Furdychko

Academician of NAAS, Doctor of Economic Sciences, Professor Director Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow Head of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У АГРОБІЗНЕСОВІ ГОСПОДАРСТВА

L. Melnik

Doctor in Economic Sciences, Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department

V. Oleksuk

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR TRANSFORMATION OF PERSONAL PEASANT FARMS IN THE AGRICULTURAL BUSINESS ECONOMY

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Т. В. Вакар

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. Ю. Кравчук

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОПОРТУНІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ ТА ВІДПОВІДНИХ СУСПІЛЬНИХ ВТРАТ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

O. Moroz

Doctor in Economic Sciences, Professor of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

N. Karachyna

Doctor in Economic Sciences, Professor of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

T. Vakar

Getter of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

O. Kravchuk

Getter of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

IDENTIFICATION OPORTUNISTICHNIH BEHAVIORS AND RELEVANT SOCIAL LOSSES IN AGRICULTURE UKRAINE

Ю. В. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Yu. Velykyy

PhD., Professor, Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv, Ukraine

SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL OF MECHANICAL ENGINEERING IN UKRAINE

Ю. М. Кривець

к. е. н., докторант, Херсонський державний агарний університет

ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ, СКЛАДНИКИ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Yu. Krivets

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

FUNCTIONS, OBJECTIVES, COMPONENTS AND STRUCTURE OF THE MECHANISM OF FORMATION OF CORPORATE GOVERNANCE

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Н. Я. Кутаренко

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ОРГАНІЧНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

S. Todoriuk

Ph.D. in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

N. Kutarenko

Ph.D. in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

SUSTAINABLE DEVELOPMENTDETERMINANTS IN ORGANIC FARMING OF UKRAINE

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. В. Горяник

cтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

E. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets Kharkiv National Economic University, Kharkiv

O. Goryanik

student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

О. І. Замора

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗНАЧЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

O. Zamora

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

L. Yarema

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

THE FEATURES AND A SIGNIFICANCE OF THE HOUSEHOLD ECONOMIC SYSTEM AS A SUBJECT

К. Г. Туболець

к. е. н., асистент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОЦІНКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

E. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

MARKETING RESEARCH AS IMPORTANT ELEMENT OF EVALUATION SYSTEM MARKETING SERVICES ENTERPRISE FOR THE PRODUCTION AND PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Т. О. Нікітченко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

T. Nikitchenko

PhD student, Department of Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE STATE AND TRENDS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF KYIV REGION

Н. Р. Ступень

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРОСФЕРИ

N. Stupen

Applicant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv city

ECOLOGICAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF THE APPLICATION AND REPRODUCTION EFFICIENCY OF THE AGROSPHERE LAND RESOURCES

В. І. Гринь

старший викладач, Полтавська державна аграрна академія

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

V. Grin

Senior Lecturer, Poltava State Agrarian Academy

STRATEGIC DIRECTIONS OF THE STATE SUPPORT OF COMPETITIVENESS OF AGRARIAN PRODUCTION BRANCHES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет