Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2015

Завантажити журнал №8, 2015

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Г. І. Дідур

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

G. Didur

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

HOUSEHOLDS IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION REGIONS OF UKRAINE

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Ulyanchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS, head of the industrial management and agribusiness department of Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University

FEATURES OF FUNCTIONING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of the Department of Finances and Credit, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISE: THEORETICAL CONCEPTS AND METHODOLOGICAL POSITION

Ю. Є. Кирилов

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Y. Kyrylov

Ph.D., Assistant Professor, Kherson State Agricultural University, Kherson

FORMATION OF EFFECTIVE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF INVESTMENT AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. Pavlova

PhD, Associate Professor, director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

FEATURES OF FORMATION OF MANAGING INNOVATION PROCESSES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

М. В. Литовченко

к. е. н., доцент кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

M. Lytovchenko

Ph. D. (Econ.), associate professor of Financial Activity of Management Subjects and Public Institutions department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE: STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

Ю. В. Ігнатова

к. е. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

С. Д. Волощук

к. ф.-м. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ БОРОШНОМЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Y. Ignatova

PhD, associate professor of economic and mathematical modelling department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

S. Voloshchuk

PhD, associate professor of economic and mathematical modelling department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

MODELLING OF A FLOUR MILLING ENTERPRISE ON THE BASIS OF QUEUING SYSTEMS

В. Є. Тредіт

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

V. Tredit

PhD in Economics, Associate Professor of the department of Accounting and audit Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

TAX ACCOUNTING THE ENTERPRISE PROFIT TAX FOR NEW REGULATIONS

С. М. Белінська

к. е. н., доцент (б. в. з.) кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

S. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea State University

METHODICAL PRINCIPLES OF ACCOUNTING LAND RESOURCES

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. А. Савенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Лапа

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ АГРАРНИХ ПРАЦІВНИКІВ

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

O. Savenko

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

V. Lapa

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

FEATURES MOTIVATIONAL MECHANISM OF MANAGEMENT QUALITY OF AGRICULTURAL WORKING LIFE LABOR

В. Ю. Прокопенко

к. е. н, доцент, професор кафедри соціально-економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

М. А. Столбова

асистент, кафедри маркетингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

V. Prokopenko

Professor, Ph.D., Associate Professor, Department of Social and Economic Studies, Kharkiv National University of Internal Affairs

М. Stolbova

Аssistant of the Department of Marketing, Open International University of Human Development "Ukraine"

SOME ASPECTS MANAGEMENT OF DEVELOPMENT PROJECTS ON THE REAL ESTATE MARKET

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Н. В. Брітан

студентка, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

V. Adamovska

candidate of economic science, Associate Professor, Associate Professor of accounting, analysis, audit and administration National University of Krivoy Rog

N. Britan

student, National University of Krivoy Rog

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OPERATING COSTS ACCOUNTING AS ONE OF THE DIRECTIONS BUSINESS ADMINISTRATION

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

О. В. Махницька

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

O. Kostynik

candidate of Economic Sciences, associate professor, department of finance, accounting and auditing, National Aviation University, Kiev

O. Makhnyts'ka

student, National Aviation University, Kiev

INPROVEMENT OF ACCOUNTS PAYABLE AND METHODS MANAGEMENT

Н. О. Шура

к. е. н., доцент

В. В. Швед

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

РОЗРОБКА ДІЄВОЇ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ САМОРОЗВИТКУ

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor

V. Shved

Magistrant, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

APPLICATION OF THE SELF-DEVELOPMENT CONCEPT FOR THE ELABORATION OF AN EFFECTIVE STAFF MOTIVATION THEORY AT THE NATIONAL ENTERPRISES

І. Ф. Романів

аспірант, Львівський університет бізнесу та права", м. Львів

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

I. Romaniw

graduate student, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

SOCIAL SECURITY AS A PERFORMANCE CRITERION STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT IN THE ECONOMIC CRISIS

Х. М. Бадалов

здобувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РІВНЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА США

Kh. Badalov

competitor of Chair of Finance, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

THE CURRENT STATE AND TRENDS OF COST PRICE OF CEREALS IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE AND THE USA

О. С. Харченко

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

ВПЛИВ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ НА РІВЕНЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

O. Kharchenko

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

INFLUENCE OF FACTORS EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT TO THE LEVEL OF SOLVENCY OF ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет