EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2014

Завантажити журнал №8, 2014

О. Д. Гнаткович

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

O. Hnatkovych

PhD, Associate Professor, Head of Department of Management and business, Lviv Institute of Economy and Tourism

ECONOMIC ASPECTS OF THE USE OF AND PROTECTION OF LAND IN UKRAINE

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

M. Bagorka

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

І. Belotkach

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMING MARKETING STRATEGIES OF ENTERPRISES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Г. М. Запша

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет

ДИНАМІКА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

THE DYNAMICS OF EXPORT AND IMPORT OF AGRICULTURAL GOODS IN CONDITIONS OF DOMINATION OF PRIVATE PROPERTY IN AGRICULTURE

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Д. А. Сіра

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Brovko

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

D. Sira

student, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

THE STATE AND EFFICIENCY OF MANAGING CIRCULATING ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ж. В. Гарбар

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Z. Garbar

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Economics Doctoral Candidate, Kyiv National University of Trade and Economics

INFLUENCE OF STATE REGULATORS IS ON FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT

О. Ю. Дубовик

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

І. В. Мартинюк

викладач, Одеський національний економічний університет

УТИЛІЗАЦІЙНИЙ ЗБІР ДЛЯ НЕЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

O. Dubovyk

candidate of economic Sciences, associate Professor, Odessa national economic university

I. Martyniuk

Lecturer, Department of Finance, Odessa national economic university

THE RECYCLING FEE OF NON-ENVIRONMENTAL GOODS

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Krjuchko

Ph.D., Associate Professor of Finance, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University

CREATING A SYSTEM OF CASH FLOWS MANAGEMENT BUSINESSES, AS A GUARANTEE OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY

О. Р. Саєнко

старший викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Sayenko

senior lecturer, department of accounting and auditing, Zaporizhzhya national university

ROLE OF A FINANCIAL LEVERAGE IN SYSTEM MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ю. А. Азуркіна

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА НА КОМБІКОРМИ — ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНА

Yu. Azurkina

graduate student of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

THE PROCESSING OF CORN FOR MIXED FODDER IS ECONOMICALLY PROFITABLE

А. В. Невесенко

аспірант, Інститут аграрної економіки НААНУ, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

A. Nevesenko

Graduate student of Institute of Agricultural Economics of NAASU, Kyiv

THEORETICAL BASES OF STABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

Т. В. Стаднюк

асистент кафедри обліку та аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Т. A. Татушко

студентка 4 курсу, Інститут економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

T. Stadnjuk

Assistant professor of accounting and auditing, Lesya Ukrainka Eastern European National University

T. Tatushko

4-th year student of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University

THEORETICAL BASIS OF THE ANALYSIS OBLIGATIONS OF BUSINESS ENTITIES

А. А. Теплицкая

аспирант, Крымский гуманитарный университет, г. Ялта

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ КАК МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

A. Teplitskaya

postgraduate, Crimea Humanitarian University, Yalta

OPTIMIZATION OF THE CONSUMER BASKET AS A MECHANISM TO OVERCOME POVERTY

К. С. Хорішко

здобувач, Полтавська державна аграрна академія

СТРУКТУРА ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

K. Khorishko

Poltava State Agrarian Academy

THE STRUCTURE OF THE SUBSYSTEM OF INVESTMENT OF ATTRACTIVENESS

О. Б. Шишова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, КУ ім. Б. Грінченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ДЕТЕРМІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Shyshova

PhD in Economics, associate professor of finance, management and economy chair, Kyiv University named after B.Grinchenko, Kyiv

FORMATION OF A DETERMINISTIC SYSTEM FOR PROCESS INDICATORS TO MEASURE THE PRODUCTION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця