Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2014

Завантажити журнал №8, 2014

О. Д. Гнаткович

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

O. Hnatkovych

PhD, Associate Professor, Head of Department of Management and business, Lviv Institute of Economy and Tourism

ECONOMIC ASPECTS OF THE USE OF AND PROTECTION OF LAND IN UKRAINE

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

M. Bagorka

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

І. Belotkach

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMING MARKETING STRATEGIES OF ENTERPRISES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Г. М. Запша

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет

ДИНАМІКА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

THE DYNAMICS OF EXPORT AND IMPORT OF AGRICULTURAL GOODS IN CONDITIONS OF DOMINATION OF PRIVATE PROPERTY IN AGRICULTURE

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Д. А. Сіра

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Brovko

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

D. Sira

student, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

THE STATE AND EFFICIENCY OF MANAGING CIRCULATING ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ж. В. Гарбар

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Z. Garbar

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Economics Doctoral Candidate, Kyiv National University of Trade and Economics

INFLUENCE OF STATE REGULATORS IS ON FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT

О. Ю. Дубовик

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

І. В. Мартинюк

викладач, Одеський національний економічний університет

УТИЛІЗАЦІЙНИЙ ЗБІР ДЛЯ НЕЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

O. Dubovyk

candidate of economic Sciences, associate Professor, Odessa national economic university

I. Martyniuk

Lecturer, Department of Finance, Odessa national economic university

THE RECYCLING FEE OF NON-ENVIRONMENTAL GOODS

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Krjuchko

Ph.D., Associate Professor of Finance, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University

CREATING A SYSTEM OF CASH FLOWS MANAGEMENT BUSINESSES, AS A GUARANTEE OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY

О. Р. Саєнко

старший викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Sayenko

senior lecturer, department of accounting and auditing, Zaporizhzhya national university

ROLE OF A FINANCIAL LEVERAGE IN SYSTEM MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ю. А. Азуркіна

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА НА КОМБІКОРМИ — ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНА

Yu. Azurkina

graduate student of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

THE PROCESSING OF CORN FOR MIXED FODDER IS ECONOMICALLY PROFITABLE

А. В. Невесенко

аспірант, Інститут аграрної економіки НААНУ, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

A. Nevesenko

Graduate student of Institute of Agricultural Economics of NAASU, Kyiv

THEORETICAL BASES OF STABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

Т. В. Стаднюк

асистент кафедри обліку та аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Т. A. Татушко

студентка 4 курсу, Інститут економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

T. Stadnjuk

Assistant professor of accounting and auditing, Lesya Ukrainka Eastern European National University

T. Tatushko

4-th year student of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University

THEORETICAL BASIS OF THE ANALYSIS OBLIGATIONS OF BUSINESS ENTITIES

А. А. Теплицкая

аспирант, Крымский гуманитарный университет, г. Ялта

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ КАК МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

A. Teplitskaya

postgraduate, Crimea Humanitarian University, Yalta

OPTIMIZATION OF THE CONSUMER BASKET AS A MECHANISM TO OVERCOME POVERTY

К. С. Хорішко

здобувач, Полтавська державна аграрна академія

СТРУКТУРА ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

K. Khorishko

Poltava State Agrarian Academy

THE STRUCTURE OF THE SUBSYSTEM OF INVESTMENT OF ATTRACTIVENESS

О. Б. Шишова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, КУ ім. Б. Грінченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ДЕТЕРМІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Shyshova

PhD in Economics, associate professor of finance, management and economy chair, Kyiv University named after B.Grinchenko, Kyiv

FORMATION OF A DETERMINISTIC SYSTEM FOR PROCESS INDICATORS TO MEASURE THE PRODUCTION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет