Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2013

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

I. P. Prihodko

FINANCIAL ACCOUNTING OF AGRARIAN ENTERPRISES: THEORETICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATION

І. В. Пономаренко

к. е. н., завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

І. І. Віннікова

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК, НУБіП України

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ ТА ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит", Вінницький інститут економіки ТНЕУ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

N. V. Dobizha

Ph. D., assistant professor of "Finance and Credit" Vinnitsa Institute of Economics TNEU

IMPROVING EFFICIENCY USING AGRICULTURAL MACHINERY

І. В. Драган

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ НА ЗАСАДАХ САМОВІДТВОРЮВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. А. Говорушко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

Г. В. Лаврененко

магістрант спеціальності "Фінанси і кредит", Національний університет харчових технологій

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ УРОКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВЇ КРИЗИ

T. А. Govorushko

professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

I. P. Sytnyk

Ph. D., National University for Food Technologies, Kyiv, Ukraine

A. V. Lavrеnenko

MA National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

PROSPECTS OF INSURANCE BUSINESS DEVELOPMENT UKRAINE WITH LESSONS WORLD FINANCIAL CRISES

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ

M. A. Domaskina

Dr. of Science in Economics, department of Economic Cybernetic and Mathematical Modeling, Mykolayiv National Agrarian University

DETERMINATION OF THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF PRODUCTION COOPERATIVE BASED ON THE METHODS OF FUZZY MATHEMATICS

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ У КОРМОВИРОБНИЦТВО ДЛЯ СКОТАРСТВА

N. A. Sprinchuk

с. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agriculture of Podillya

A NECESSITY AND MAINTENANCE OF STATE SUPPORT OF INVESTMENTS IS FOR PRODUCTIONS OF FORAGE FOR THE CATTLE BREEDING

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Тернопільський національний економічний університет, Нововолинський факультет

АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

R. Chorny

Ph. D., Associate Professor Head of Department-wide and humanities Ternopil National Economic University Novovolynsk faculty

ENERGHIZE THE DEVELOPMENT OF THE FIELD OF EMPLOYMENT AS A FACTOR OF EMPLOYMENT POTENTIAL IN RURAL AREAS

О. В. Добровольська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

Є. О. Загребельна

студентка магістратури, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Dobrovol's'ka

Dnipropetrovsk State Agrarian University

I. O. Zagrebel'na

Dnipropetrovsk State Agrarian University

ECONOMIC ESSENCE AND DISCUSSED THE COMPOSITION OF WORKING CAPITAL

Н. М. Полякова

здобувач, Луганський національний аграрний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ КЛАСТЕРНОЇ СИСТЕМИ

Ю. С. Завадська

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА І РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

Y. Zavadska

EVALUATION AND RESERVES INCREASING OF ORGANIC AGRICULTURAL'S ECONOMIC EFFICIENCY

О. Я. Домінська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬОНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ "ЛЬОНОКОМБІНАТ "СТАРОСАМБІРСЬКИЙ")

O. Dominska

Researcher Lviv National Agrarian University

STATUS AND PROBLEMS OF ENTERPRISES LONOPEREROBNYS (FOR EXEMPLE OF JSC "FLAX- INTEGRATED WORKS "STARYSAMBYRSKYY")

А. А. Росляков

аспірант кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ КУКУРУДЗИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ КУКУРУДЗИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

A. A. Rosliakov

postgraduate in National University of life and environmental sciences, Kyiv

FUNDAMENTAL ANALYSIS OF WORLD CORN MARKET AND REGULATION OF CORN MARKET IN EUROPEAN UNION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет