EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2013

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

I. P. Prihodko

FINANCIAL ACCOUNTING OF AGRARIAN ENTERPRISES: THEORETICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATION

І. В. Пономаренко

к. е. н., завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

І. І. Віннікова

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК, НУБіП України

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ ТА ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит", Вінницький інститут економіки ТНЕУ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

N. V. Dobizha

Ph. D., assistant professor of "Finance and Credit" Vinnitsa Institute of Economics TNEU

IMPROVING EFFICIENCY USING AGRICULTURAL MACHINERY

І. В. Драган

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ НА ЗАСАДАХ САМОВІДТВОРЮВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. А. Говорушко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

Г. В. Лаврененко

магістрант спеціальності "Фінанси і кредит", Національний університет харчових технологій

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ УРОКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВЇ КРИЗИ

T. А. Govorushko

professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

I. P. Sytnyk

Ph. D., National University for Food Technologies, Kyiv, Ukraine

A. V. Lavrеnenko

MA National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

PROSPECTS OF INSURANCE BUSINESS DEVELOPMENT UKRAINE WITH LESSONS WORLD FINANCIAL CRISES

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ

M. A. Domaskina

Dr. of Science in Economics, department of Economic Cybernetic and Mathematical Modeling, Mykolayiv National Agrarian University

DETERMINATION OF THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF PRODUCTION COOPERATIVE BASED ON THE METHODS OF FUZZY MATHEMATICS

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ У КОРМОВИРОБНИЦТВО ДЛЯ СКОТАРСТВА

N. A. Sprinchuk

с. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agriculture of Podillya

A NECESSITY AND MAINTENANCE OF STATE SUPPORT OF INVESTMENTS IS FOR PRODUCTIONS OF FORAGE FOR THE CATTLE BREEDING

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Тернопільський національний економічний університет, Нововолинський факультет

АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

R. Chorny

Ph. D., Associate Professor Head of Department-wide and humanities Ternopil National Economic University Novovolynsk faculty

ENERGHIZE THE DEVELOPMENT OF THE FIELD OF EMPLOYMENT AS A FACTOR OF EMPLOYMENT POTENTIAL IN RURAL AREAS

О. В. Добровольська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

Є. О. Загребельна

студентка магістратури, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Dobrovol's'ka

Dnipropetrovsk State Agrarian University

I. O. Zagrebel'na

Dnipropetrovsk State Agrarian University

ECONOMIC ESSENCE AND DISCUSSED THE COMPOSITION OF WORKING CAPITAL

Н. М. Полякова

здобувач, Луганський національний аграрний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ КЛАСТЕРНОЇ СИСТЕМИ

Ю. С. Завадська

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА І РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

Y. Zavadska

EVALUATION AND RESERVES INCREASING OF ORGANIC AGRICULTURAL'S ECONOMIC EFFICIENCY

О. Я. Домінська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬОНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ "ЛЬОНОКОМБІНАТ "СТАРОСАМБІРСЬКИЙ")

O. Dominska

Researcher Lviv National Agrarian University

STATUS AND PROBLEMS OF ENTERPRISES LONOPEREROBNYS (FOR EXEMPLE OF JSC "FLAX- INTEGRATED WORKS "STARYSAMBYRSKYY")

А. А. Росляков

аспірант кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ КУКУРУДЗИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ КУКУРУДЗИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

A. A. Rosliakov

postgraduate in National University of life and environmental sciences, Kyiv

FUNDAMENTAL ANALYSIS OF WORLD CORN MARKET AND REGULATION OF CORN MARKET IN EUROPEAN UNION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця