EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2012

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Я. С. Ларіна

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВИЗНАЧАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Л. І. Катан

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Г. М. Бойківська

к. е. н., викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

І. В. Мартусенко

к. геогр. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р. М. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

О. В. Бухало

викладач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

Н. М. Вдовенко

к. е. н., докторант кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВЗАЄМОДІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКВАКУЛЬТУРИ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

А. Д. Діброва

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. С. Чан-хі

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВНУТРІШНЯ ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

М. О. Сичова

доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. О. Шевченко

доцент, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ПРАЦІ: ШЛЯХИ ІНТЕРГАЦІЇ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ПІДХОДІВ

П. Н. Макаренко

д. э. н., професор, член-кореспондент НААН, Полтавская государственная аграрная академия

А. С. Дьяченко

аспирант, Полтавская государственная аграрная академия

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ

А. С. Донських

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСНОВНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО АГРОБІЗНЕСУ

С. П. Пенцак

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. М. Сас

старший викладач, Львівський національний аграрний університет

СЕЛЯНСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК ПОТЕНЦІАЛ І РЕСУРС КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Т. М. Харченко

аспірант, Сумський національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. І. Просянкіна-Жарова

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

М. Г. Судоргін

аспірант, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ, РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

В. М. Хижняк

асистент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРИ РАЦІОНАЛЬНОМУ ПОЄДНАННІ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця