EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2010

В. К. Терещенко

д. е. н., професор кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України, академік НААН України

В. А. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. В. Морозюк

к. е. н., асистент кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

А. В. Яценко

народний депутат України

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Л. Ю. Мельник

професор, д. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

А. А. Сєдих

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА В СЕКТОРІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ США І УКРАЇНИ

М. В. Щурик

д. е. н., професор, зав. кафедрою управління персоналом і регіональної економіки, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ДЕРЖАВНІ ЗЕМЕЛЬНІ ГОСПОДАРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

М. М. Жибак

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України, "Бережанський агротехнічний інститут"

АКТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент

О. С. Карасьова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СТРУКТУРА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В АСПЕКТІ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХ РОЗМІРІВ

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор

О. П. Павленко

старший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Л. О. Удова

к. е. н., Інститут економіки та прогнозування НАН України

ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ МІСЦЕ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕГІОНАЛІСТИКА ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ПРОСТОРОВИМ РОЗВИТКОМ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту Українського Державного хіміко-технологічного університету, м. Дніпропетровськ

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ

М. В. Бардадим

аспірант кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЦІНИ НА ЗЕРНО В ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ ВИРОБНИКІВ І ТРЕЙДЕРІВ

О. М. Стеценко

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця