Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 7-8, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8

Завантажити журнал №7-8, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

Р. А. Третяк

к. е. н., начальник відділу оцінки екологічної безпеки та природокристуванння, ТОВ "Науково-дослідний центр екологічної безпеки та природокористування"

ВИРОБНИЧА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

А. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

L. Hunko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Land-Use Planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

R. Tretiak

PhD in Economics, Head of the Department of Environmental Safety and Nature Assessment, LLC "Research Center for Environmental Safety and Nature Management"

PRODUCTION VERIFICATION OF METHODICAL APPROACHES TO NORMATIVE MONETARY EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.10

О. В. Олійник

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет

В. В. Макогон

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИТРАТ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ

O. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State Biotechnology University

V. Makohon

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State Biotechnology University

MODELING THE IMPACT OF CAPITAL INVESTMENTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE EFFICIENCY OF GRAIN INDUSTRY COSTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.22

В. І. Радько

д. е. н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Radko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Organization of Entrepreneurship and Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INFORMATION SUPPORT FOR DAIRY CATTLE MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.30

І. В. Свиноус

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. І. Свиноус

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. М. Присяжнюк

к. вет. н., доцент кафедри іхтіології та зоології, Білоцерківський національний аграрний університет

О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

I. Svinous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Svinous

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Prisyazhnyuk

PhD in Veterinary Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

О. Rudych

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva Institute of Continuing Professional Education

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

PROBLEMS OF EVALUATING THE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES USING INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.36

О. В. Погорєлова

к. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

ВИЗНАЧАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Pohorielova

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

DETERMINING DETERMINANTS OF CURRENT TRENDS OF FOOD POTENTIAL FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.47

А. В. Семсал

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ УКРАЇНИ

A. Semysal

Postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

DEVELOPMENT OF COOPERATIVE RELATIONS IN DAIRY CATTLE BREEDING IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет