Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 7-8, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8

Завантажити журнал №7-8, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.4

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, м. Переяслав

Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, м. Переяслав

ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ХОЛДИНГІВ І КОРПОРАЦІЙ: НАПРЯМИ І МОЖЛИВОСТІ

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

L. Levaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

INCLUSIVE DEVELOPMENT OF AGRI-FOOD HOLDINGS AND CORPORATIONS: DIRECT AND OPPORTUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.10

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

А. С. Поліщук

аспірантка, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЗЕМЕЛЬНІЙ ІПОТЕЦІ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

А. Polishchuk

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

PECULIARITIES OF ESTIMATING THE COST OF AGRICULTURAL LAND USE IN LAND MORTGAGE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.18

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

Л. А. Буркова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ГОРИЗОНТУ ПРОГНОЗУВАННЯ

V. Nusinov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

L. Burkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

ASSESSING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE FORECAST HORIZON

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.26

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

О. В. Черемісін

д. і. н., професор, професор кафедри професійної освіти, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

РОЛЬ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, Kherson State agrarian and economic University, Kherson

O. Cheremisin

Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of Trade Education, Kherson State agrarian and economic University, Kherson

THE ROLE OF CITY GOVERNMENT OF THE SOUTH OF UKRAINE IN THE DEVELOPMENT OF TRADE IN THE SECOND HALF OF XIX — EARLY XX CENTURY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.31

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

О. О. Черняєва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики, Університет митної справи та фінансів

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ ОБМЕЖУВАЧ МАСШТАБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

O. Cherniaieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

I. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Security and Tax Policy, University of Customs and Finance

FINANCIAL RESOURCES AS AN OBJECTIVE LIMITER ON THE SCALE OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY AND SOCIAL SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.36

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Bilotkach

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

FORMATION OF THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION OF DNIPROPETROVSK REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.46

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ ТА ОГЛЯД РИНКУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР "БОРЩОВОГО НАБОРУ"

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

THE PRICE SITUATION AND EXAMINATION OF THE MARKET OF VEGETABLE CROPS OF "BORSHCH SET"

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.53

С. В. Герчанівська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

Н. І. Петренко

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

О. В. Качмар

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РИНКУ ПРАЦІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

S. Herchanivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

N. Petrenko

Doctor of Economic Siences, Professor of the Department of Accounting and Audit, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

О. Kachmar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE BASIC CONCEPTS OF THE LABOR MARKET IN THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.60

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. А. Савенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

К. В. Нечипоренко

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

L. Kurbatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

I. Kadyrus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

O. Savenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

K. Nechyporenko

Senior Lecturer of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF LOGISTICS SYSTEMS TO ENSURE THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.67

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Masyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

KEY ASPECTS OF INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.72

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПОСЛУГ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

MODERN FEATURES OF MARKETING MANAGEMENT OF SERVICES OF TOURISM BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.79

В. В. Ратинський

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. Ratynskyi

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting and Audit,Ternopil I. Puluj National Technical University

ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT PROCESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.85

І. М. Макарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав

О. В. Перчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав

А. В. Стратан

аспірант 1-го року навчання кафедри фінансів, обліку і оподаткування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ КРИПТОВАЛЮТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

І. Makarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

O. Perchuk

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

A. Stratan

Postgraduate student, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE WORLD CRYPTOCURRENCY MARKET IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN THE GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.94

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

М. Б. Вельбой

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Н. М. Лук'яновець

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПРИ ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

M. Velboi

applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

N. Lukianovets

applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE ROLE OF PERSONNEL AND PRODUCTION COSTS IN EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.103

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.109

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МОЛОКА

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University

ECONOMIC ANALYSIS OF MILK PROFITABILITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.121

В. Д. Кельман

аспірант кафедри обліку та оподаткування і маркетингу,Мукачівський державний університет

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОДЕЛІ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ

V. Kelman

Postgraduate student of the Department of Аccounting, Taxation and Marketing,Mukachev State University

CURRENT FEATURES AND MODELS OF NETWORK RETAIL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.131

В. Б. Ляшинський

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Lyashynskyy

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF FORMATION OF NON-CONVENTIONAL LAND USE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет