Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7

Завантажити журнал №7, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.3

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СПЕЦИФІКА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

T. Myklush

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT FOR INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SPECIFICS OF THE CARPATHIAN REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.12

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, ДВНЗ " Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Г. О. Фесенко

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РИСУ ЯК НАПРЯМ БРЕНДИНГУ ХЕРСОНЩИНИ

Yu. Kyrylov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine

H. Fesenko

a third-level (academic) higher education graduate, Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine

RICE PROMOTING AS A BRANDING TREND OF KHERSON REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.18

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

М. В. Зось-Кіор

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

М. М. Андрусенко

магістрант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, University of UkrCoopUnion "The Poltava University of the economy and trade"

M. Zos-Kior

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

M. Andrysenko

Master of Management Department, Poltava State Agrarian Academy

THE IMAGE OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR INFLUENCING ITS COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.23

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ТА СТАНУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Ie. Mishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration, Kryvyi Rih National University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF THE LEVEL AND STATE OF STRATEGIC ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.31

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

S. Samaichuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Restaurant and Hotel and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTION: REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.37

Я. І. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

Y. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor department of audit and statecontrol, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine

AUDIT ACTIVITIES IN UKRAINE: CURRENT SITUATION, REFORM AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.48

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

DIVERSIFICATION OF ACTIVITIES AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.55

Н. М. Рудік

к. с.-г. н., доцент кафедри загальноекономічної підготовки, ДВНЗ "Херсонський державний аграрно-економічний університет"

ПОТЕНЦІАЛ КООПЕРАЦІЇ ЯК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

N. Rudik

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of General Economic Training, SHEI "Kherson State Agrarian and Economic University"

POTENTIAL OF COOPERATION AS A SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS AND THE WAYS TO REALIZE IT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.63

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

М. Б. Соляник

к. с.-г. н., академік Академії інженерних наук України, директор "Науково-виробничого впроваджувального центру АІНУ"

В. Г. Кушниренко

к. с.-г. н., доцент

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК СВИНАРСТВА У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ГОДІВЛІ ТВАРИН

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, head of the Department of General Economic Training, State higher education institution "Kherson State Agrarian University"

M. Solianyk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Scientific and Production Implementing Center of the Ukrainian Academy of Engineering Sciences

V. Kushnyrenko

PhD in Agricultural Sciences, associate professor

EFFECTIVE DEVELOPMENT OF PIG FARMING IN AGRICULTURAL HOLDINGS BASED ON INNOVATION APPROACHES OF ANIMAL FEEDING

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.71

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ГАЛУЗІ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА УКРАЇНИ

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of organization, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

PROBLEMS AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF PERSONAL FARMERS IN THE FRUIT INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.80

Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

В. В. Панько

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри зоології,Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТУ ТА ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

N. Burlaka

PhD in Economics, associate professor, Associate Doctor of economics, Vinnitsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnitsa

V. Panko

PhD in Agricultural Sciences, associate Doctor of Agricultural sciences Vinnitsia Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnitsa

ECOLOGI CONSEQUENCES OF SOIL DEGRADATION AND INNOVATIVE WAYS OF ITS SUBSIDY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.87

З. М. Тітенко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів,Національний університет біоресурсів і природокористування України

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Z. Titenko

PhD in Economics, associate lecturer the department of finance,National University of life and environmental sciences of Ukraine

BUDGETARY DECENTRALIZATION AS A FACTOR FOR THE RURAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.92

Т. Г. Величко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

T. Velichko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Department of management of organizations, Odessa regional Institute of public administration National Academy of public administration under the President of Ukraine

THE MAIN DIRECTIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.97

А. Ж. Сакун

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна

Т. О. Гакал

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

A. Sakun

PhD in Economics, associate professor department of Accounting and Taxatio, Kherson State Agricultural University, Kherson, Ukraine

T. Gakal

postgraduate student, Kherson State Agricultural University, Kherson, Ukraine

FORMATION OF THE SYSTEM OF THE RURAL GREEN TOURISM INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.102

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

Н. О. Прокопенко

здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Є. С. Клецов

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ю. Ю. Кльоц

здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

D. Voit

PhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

N. Prokopenko

applicant, Black Sea Research Institute of Economics and Innovation

Y. Kletsov

postgraduate student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

U. Kloyts

applicant, Black Sea Research Institute of Economics and Innovation

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.111

І. А. Малюта

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

Н. О. Небаба

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

А. Е. Колісник

магістр, Університет митної справи та фінансів

СВІТОВИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

I. Maluta

PhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

N. Nebaba

PhD in Economics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

A. Kolisnyk

mаstеr's dеgrееr, University of Customs and Finance

WORLD AUTOMOBILE MARKET: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.116

K. Shatnenko

PhD in Economics, senior lecturer, Odesa National Economic University

I. Vyazmikina

lecturer, Odesa National Economic University

D. Maslov

lecturer, Odesa National Economic University

SUBSTANTIAL RELATIONSHIP OF INDUSTRIAL AND FINANCE CAPITAL IN UKRAINE: PECULIARITIES

К. О. Шатненко

к. е. н., старший викладач, Одеський національний економічний університет

І. А. Вязмікіна

викладач, Одеський національний економічний університет

Д. С. Маслов

викладач, Одеський національний економічний університет

СУБСТАНЦІЙНЕ ВІДНОШЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО І ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.125

Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Y. Zastavnyy

postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION AS A PRIORITY DIRECTION OF DEVELOPMENT OF RURAL HOUSEHOLDS: FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет