EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7

Завантажити журнал №7, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.3

Ю. С. Гринчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

М. В. Вихор

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

О. І. Шемігон

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Y. Grynchuk

Doctor of Economics, Head of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

M. Vykhor

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Shemigon

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

GROWING COMPETITIVENESS PROGRAMS IN THE SYSTEM OF CORPORATE STRATEGIC MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.10

А. А. Антохов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

О. Ю. Антохова

к. е. н., ассистент, асистент кафедри фінансів та кредиту,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

A. Antohov

doctor of economics, associate professor, associate professor of the department of economic theory, management and administration, Chernivtsi national university named after Yu. Fedkovich

O. Antokhova

PhD in Economics, assistant, associate professor of the department of finance and credit,Chernivtsi national university named after Yu. Fedkovich

STRATEGIC PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL-SINGULAR ECONOMIC SYSTEM OF THE CARPATHIAN REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.17

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

S. Kovalchuk

PhD in Economics, associate professor, Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University

ECOLOGICAL CONSTITUENT OF THE ECONOMY GROWING

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.26

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

С. В. Северина

к. е. н., старший викладач кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

O. Lepokhin

PhD in Economics, associate professor, Head of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University

S. Severyna

PhD in Economics, senior Lecturer of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University

THEORETICAL GENERALIZATION OF THE CONTENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE CURRENT CONDITIONS OF THE GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMIC SPACE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.32

Л. І. Пронкіна

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та безпеки бізнесу,Харківський торговельно-економічний інститут Київськогонаціонального торговельно-економічного університету, м. Харків

О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу,Харківський торговельно-економічний інститут Київськогонаціонального торговельно-економічного університету, м. Харків

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

L. Pronkina

Ph. D. in Economics, assistant professor, professor of Economics and Business Security department of Kharkov Institute of Economics and Trade of Kyiv national university of Economics and Trade

O. Gavrish

Ph. D. in Economics, assistant professor, Senior Lecturer of Economics and Business Security department of Kharkov Institute of Economics and Trade of Kyiv national university of Economics and Trade

MODERN PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.37

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

РИНОК ПРАЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА РИЗИКИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

D. Kovalyov

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

LABOR MARKET OF KHERSON REGION AND RISKS OF ITS FUNCTIONNING

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.43

В. С. Котковський

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін, Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія", м. Кривий Ріг

А. В. Максимова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

НАБІР КРИТЕРІЇВ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БАНКУ ДЛЯ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ

V. Kotkovskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Socio-Political and Economic Disciplines, Faculty of the National University Odesa Law Academy, Kryvyi Rih

A. Maksymova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Economic Institute SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kryvyi Rih

A SET OF CRITERIA FOR THE MARKETING DEFINITION OF THE SUITABILITY OF A BANK'S FINANCIAL ASSETS FOR SECURITIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.49

Ю. М. Гальчинська

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФУ

Ju. Galchynska

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing and International Trade,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

RESTRUCTURING RENEWABLE ENERGY IN UKRAINE BY A GREEN TARIFF

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.55

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, SHEI "Kherson State Agrarian University", Kherson

METHODICAL PRINCIPLES OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.60

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України, "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ

M. Dergalyuk

PhD in Economics, Assistant Professor of Economics and Entrepreneurship Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

MANAGEMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL TRADE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.65

В. А. Салюта

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

V. Saliuta

postgraduate student at the Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Sciences of Ukraine

IMPLEMENTATION OF THE BEST EUROPEAN PRACTICES OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.71

М. В. Фомічов

аспірант кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРОШУВАННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

M. Fomichov

Assistant of the Department of Agrobusiness Economics and Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

EFFICIENCY OF IRRIGATION IN AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.78

С. В. Лойко

здобувач, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. Loiko

National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

RESULTS OF THE REFORM OF LAND RELATIONS IN AGRICULTURE IN ZHYTOMYR REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця