Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2018

Завантажити журнал №7, 2018

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

N. Tanklevska

Doctor of Economics, Professor, Head of the Chair ofEconomics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

A. Rusnak

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Chair of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

A. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Chair of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

GOVERNMENT REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОРГАНІЧНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

I. Bilotkach

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF THE ORGANIC AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

О. Г. Сокіл

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ НАСКРІЗНОГО КОНТРОЛЮ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Sokil

PhD in Economics, associate professor, Accounting and Taxation Department Tavria State Agrotechnological University

THE METHODOLOGY OF END-TO-END CONTROL OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROCESSES FOR AGRARIAN ENTERPRISES' SUSTAINABLE DEVELOPMENT

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

О. Ю. Федотов

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КАЙДЗЕН МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Shashyna

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

O. Fedotov

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

APPLICATION OF THE KAIZEN MANAGEMENT CONCEPT TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF DOMESTIC ENTERPRISES

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницького національного аграрного університету

А. О. Цуркан

студентка, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО МІЖНАРОДНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

S. Kovalchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of Economics theVinnitsa National Agrarian University

A. Tsurkan

student of the Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION OF OPERATIONS IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT

А. М. Слободяник

к. е. н., старший викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

А. К. Авраменко

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Ф'ЮЧЕРСНА ТОРГІВЛЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦІНОВОЇ ПРОБЛЕМИ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

A. Slobodyanik

PhD in Economics, Senior Lecturer of Exchange Activities and Trade Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

A. Avramenko

master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

FUTURE TRADE AS A METHOD FOR SOLVING THE PRICE PROBLEM ON UKRAINIAN COMMODITY MARKETS

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

І. В. Гончарук

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

T. Tkachenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

N. Shevchuk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

I. Honcharuk

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

AREAS OF OPTIMIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ГІС ЯК МЕТОД ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

GIS AS A METHOD OF ENGINEERING AND GEODETIC WORKS IN CONSTRUCTION

Т. О. Костюк

асистент кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ПРОГНОЗ ТА СТРАТЕГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ

T. Kostiuk

Prof. assistant, Department of Labor Economics and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC SAFETY OF THE AGRICULTURE OF UKRAINE: FORECAST AND STRATEGIC TRENDS

Ю. А. Кучеренко

аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПІДПРИЄМСТВ

Yu. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ECOLOGIZATION OF AGRO ENTERPRISES

Г. В. Акулова

старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІГРАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АГЕНТА-ВЛАСНИКА ФАКТОРУ ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО ДОБРОБУТУ

G. Akulova

senior lecture of Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

MATHEMATICAL MODEL OF MIGRATION OF THE ECONOMIC AGENT-OWNER OF THE FACTOR OF PRODUCTION WITH CONSIDERING THE LEVEL OF HIS WELFARE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет