EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2018

Завантажити журнал №7, 2018

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

N. Tanklevska

Doctor of Economics, Professor, Head of the Chair ofEconomics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

A. Rusnak

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Chair of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

A. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Chair of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

GOVERNMENT REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОРГАНІЧНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

I. Bilotkach

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF THE ORGANIC AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

О. Г. Сокіл

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ НАСКРІЗНОГО КОНТРОЛЮ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Sokil

PhD in Economics, associate professor, Accounting and Taxation Department Tavria State Agrotechnological University

THE METHODOLOGY OF END-TO-END CONTROL OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROCESSES FOR AGRARIAN ENTERPRISES' SUSTAINABLE DEVELOPMENT

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

О. Ю. Федотов

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КАЙДЗЕН МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Shashyna

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

O. Fedotov

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

APPLICATION OF THE KAIZEN MANAGEMENT CONCEPT TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF DOMESTIC ENTERPRISES

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницького національного аграрного університету

А. О. Цуркан

студентка, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО МІЖНАРОДНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

S. Kovalchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of Economics theVinnitsa National Agrarian University

A. Tsurkan

student of the Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION OF OPERATIONS IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT

А. М. Слободяник

к. е. н., старший викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

А. К. Авраменко

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Ф'ЮЧЕРСНА ТОРГІВЛЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦІНОВОЇ ПРОБЛЕМИ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

A. Slobodyanik

PhD in Economics, Senior Lecturer of Exchange Activities and Trade Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

A. Avramenko

master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

FUTURE TRADE AS A METHOD FOR SOLVING THE PRICE PROBLEM ON UKRAINIAN COMMODITY MARKETS

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

І. В. Гончарук

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

T. Tkachenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

N. Shevchuk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

I. Honcharuk

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

AREAS OF OPTIMIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ГІС ЯК МЕТОД ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

GIS AS A METHOD OF ENGINEERING AND GEODETIC WORKS IN CONSTRUCTION

Т. О. Костюк

асистент кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ПРОГНОЗ ТА СТРАТЕГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ

T. Kostiuk

Prof. assistant, Department of Labor Economics and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC SAFETY OF THE AGRICULTURE OF UKRAINE: FORECAST AND STRATEGIC TRENDS

Ю. А. Кучеренко

аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПІДПРИЄМСТВ

Yu. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ECOLOGIZATION OF AGRO ENTERPRISES

Г. В. Акулова

старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІГРАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АГЕНТА-ВЛАСНИКА ФАКТОРУ ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО ДОБРОБУТУ

G. Akulova

senior lecture of Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

MATHEMATICAL MODEL OF MIGRATION OF THE ECONOMIC AGENT-OWNER OF THE FACTOR OF PRODUCTION WITH CONSIDERING THE LEVEL OF HIS WELFARE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця