EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2017

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF FORESTRY MANAGEMENT KEY FACTOR TO INCREASE INVESTMENTS IN FOREST AND RESOURCE POTENTIAL RESTORATION

Г. Б. Погріщук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Б. В. Погріщук

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО СТАНУ ТА ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

G. Pogrischuk

Ph.D., Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya

B. Pogrischuk

Doctor of Economic Sciences, Professor оf business economics and corporations, Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE QUALITY OF DETERMINATION AND EVALUATION LAND RESOURCES

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

OPTIMIZATION OF LAND USE IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Ю. В. Великий

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЕТАПИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv

THE STAGES OF INTERNAL AUDITING OF AN ENTERPRISE

А. М. Волківська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

A. Volkivska

ec. sc. candidate; the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

FORMING THE STRATEGIC PROGRAMMES OF THE REGION POPULATION EMPLOYMENT PROMOTION

Т. В. Мазана

ст. викладач кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

РИНКОВА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

T. Mazana

senior lecturer organizational of management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipro

V. Tkachenko

Ph.D., assistant professor of organizational management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipro

MARKET CONSUMER BEHAVIOR AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

КОНФЛІКТИ В ЕКОНОМІЦІ ЯК БАЗОВІ ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

CONFLICTS IN THE ECONOMY AS BASIC FACTORS FINANCIAL SECURITY

А. І. Пастушенко

асистент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СУЧАСНИЙ СТАН ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. Pastushenko

assistant of finance and banking department, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE CURRENT STATE OF EFFICIENCY OF AGRARIAN ENTERPRISES IN DNIPROPETROVSK REGION

О. В. Анисенко

ст. викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

DEVELOPMENT OF REMOTE SENSING IN UKRAINE

Д. С. Богданов

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ЗАВДАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Bohdanov

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

THE OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця