Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2016

Завантажити журнал №7, 2016

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ УТИЛІЗАЦІЇ ГМО

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them Y. Zavadskoho, NUBiP

RECYCLING CONTROL METHOD GMOS

В. С. Габор

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

З. В. Колос

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ДОМОГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. Habor

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Separated subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Z. Kolos

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Separated subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

THE HOUSEHOLDS: ESSENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Р. Б. Таратула

к. е. н., доцент, завідувач кафедри земельного кадастру, Львівський національний аграрний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ

R. Taratula

Ph.D., associate professor, head of the land cadastre, Lviv National Agrarian University

FOREIGN EXPERIENCE OF CADASTRE SYSTEMS

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2010—2015 РОКИ

N. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit E. K.V. Nalyvaiko

ESTIMATION OF DIRECT INVESTMENTS OF ZAPORIZHZHYA AREA AFTER 2010—2015 YEARS

І. Ю. Салькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

І. В. Ковальчук

студентка, економічний факультет, Вінницький національний аграрний університет

Л. Б. Петіна

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

I. Salkova

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of international management, hotel and restaurant business and tourism, Vinn'ytsia National Agrarian University

I. Kovalchuk

student of Economics Faculty, Vinnytsia National Agrarian University

L. Petina

postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University

THE THEORETICAL BASIS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

О. Є. Зарічук

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЯК ЧИННИК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Zarichuk

postgraduate, Vinnytsia National Agrarian Univirsity

INTENSIFICATION OF HOUSE-BUILDING AS A FACTOR OF RURAL MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT

А. Л. Діченко

аспірант, кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі, НУБіП України, м. Київ

УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Dichenko

graduate student of department of the marketing and international trade, NULES of Ukraine, Kyiv

CONDITIONS FOR MARKETING PRODUCT POLICY FORMATION IN AGRICULTURAL COMPANIES

Ж. В. Крючкова

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Z. Kriuchkova

postgraduate, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE STUDY OF THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

С. В. Тищенко

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

С. В. Ярош

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ

V. Yakobchuk

PhD (Economics), professor, Zhytomyr National Agroecological University

S. Tyshchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University

S. Yarosh

Applicant, Zhytomyr National Agroecological University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENERGY AUDIT

М. Д. Михайлова

студентка, Донецький національний університет, м. Вінниця

О. К. Костенко

к. е. н., старший викладач кафедри "Облік, аналіз та аудит", Донецький національний університет, м. Вінниця

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. Mykhailova

student, Donetsk National University, Vinnytsa

O. Kostenko

Ph. D., Senior Lecturer of department of "Accounting, analysis and audit", Donetsk National University, Vinnytsa

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND CERTIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет