EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2016

Завантажити журнал №7, 2016

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ УТИЛІЗАЦІЇ ГМО

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them Y. Zavadskoho, NUBiP

RECYCLING CONTROL METHOD GMOS

В. С. Габор

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

З. В. Колос

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ДОМОГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. Habor

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Separated subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Z. Kolos

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Separated subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

THE HOUSEHOLDS: ESSENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Р. Б. Таратула

к. е. н., доцент, завідувач кафедри земельного кадастру, Львівський національний аграрний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ

R. Taratula

Ph.D., associate professor, head of the land cadastre, Lviv National Agrarian University

FOREIGN EXPERIENCE OF CADASTRE SYSTEMS

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2010—2015 РОКИ

N. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit E. K.V. Nalyvaiko

ESTIMATION OF DIRECT INVESTMENTS OF ZAPORIZHZHYA AREA AFTER 2010—2015 YEARS

І. Ю. Салькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

І. В. Ковальчук

студентка, економічний факультет, Вінницький національний аграрний університет

Л. Б. Петіна

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

I. Salkova

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of international management, hotel and restaurant business and tourism, Vinn'ytsia National Agrarian University

I. Kovalchuk

student of Economics Faculty, Vinnytsia National Agrarian University

L. Petina

postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University

THE THEORETICAL BASIS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

О. Є. Зарічук

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЯК ЧИННИК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Zarichuk

postgraduate, Vinnytsia National Agrarian Univirsity

INTENSIFICATION OF HOUSE-BUILDING AS A FACTOR OF RURAL MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT

А. Л. Діченко

аспірант, кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі, НУБіП України, м. Київ

УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Dichenko

graduate student of department of the marketing and international trade, NULES of Ukraine, Kyiv

CONDITIONS FOR MARKETING PRODUCT POLICY FORMATION IN AGRICULTURAL COMPANIES

Ж. В. Крючкова

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Z. Kriuchkova

postgraduate, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE STUDY OF THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

С. В. Тищенко

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

С. В. Ярош

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ

V. Yakobchuk

PhD (Economics), professor, Zhytomyr National Agroecological University

S. Tyshchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University

S. Yarosh

Applicant, Zhytomyr National Agroecological University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENERGY AUDIT

М. Д. Михайлова

студентка, Донецький національний університет, м. Вінниця

О. К. Костенко

к. е. н., старший викладач кафедри "Облік, аналіз та аудит", Донецький національний університет, м. Вінниця

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. Mykhailova

student, Donetsk National University, Vinnytsa

O. Kostenko

Ph. D., Senior Lecturer of department of "Accounting, analysis and audit", Donetsk National University, Vinnytsa

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND CERTIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця