Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2015

Завантажити журнал №7, 2015

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с. старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

INSTITUTIONAL PRINCIPLES ON ANALYSIS OF THE MEDICINAL PLANTS MARKET FUNCTIONING

О. Я. Домінська

к. е. н., старший викладач, Львівський Національний Аграрний Університет

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ЛЬОНАРСТВА В УКРАЇНІ

O. Dominska

Ph.D in Economics, senior lecturer, Lviv National Agrarian University

THE IMPACT OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF FLAX IN UKRAINE

М. Ю. Абрамчук

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

І. В. Прожога

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та управління, Шосткинський інститут Сумського державного університету, м. Шостка

ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ПРОЯВУ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ

M. Abramchuk

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit, Sumy State University

I. Projoga

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Shostka Institute of Sumy State University

THE FINANCIAL IMPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL RISKS FOR BIOINNOVATION USE

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

О. Nakonechnа

PhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

THE PECULIARITIES OF BANK LENDING OF UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

Н. С. Морозюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

МЕТОДИ АНАЛІЗУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

О. Diachenko

PhD, assistant professor of Information Systems and Technology University M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

N. Moroziuk

PhD, assistant professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

METHODS OF ANALYSIS THE INFORMATIONAL MODELS OF COMPLEX SYSTEMS

В. В. Баєв

к. е. н., професор кафедри організації туристичної діяльності, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Baev

PhD in Economics, Professor of the Department of tourism, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN UKRAINE

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

INFLUENCE INFORMAL INSTITUTIONS IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC STANDING RURAL AREAS

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. М. Борисенко

магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

T. Borisenko

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF OPERATIONS WITH BANK METALS PJSC CB "PRIVATBANK"

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

М. В. Шатило

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД НА КАТЕГОРІЮ "ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ" ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor

M. Shatilo

Magistrant, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

EUROPEAN LOOK TO THE CATEGORY "PROPERTY ASSET" OF ENTERPRISE AND HIS CONSTITUENTS

В. М. Андрушенко

аспірант, Вінницький національний технічний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЕРЕХОДУ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Andrushenko

PhD student, Vinnytsia National Agrarian University

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TRANSITION FROM TRADITIONAL TO ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ОБ'ЄКТИ СПОНСОРСТВА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

V. Boyko

associate professor of the chair " Management of the National Academy of Culture and Arts"

CULTURE AND ART OBJECTS IN SPONSORSHIP CULTURAL SPHERE

А. А. Шлебат

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Shlebat

graduate student, PHEE "European University", Kyiv

STATUS AND TRENDS INDICATORS OF CAPITAL FORMATION AND USE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. Ф. Романів

аспірант, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

I. Romaniv

graduate student, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE THEORETICAL BASIS OF SOCIAL DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет