EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2015

Завантажити журнал №7, 2015

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с. старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

INSTITUTIONAL PRINCIPLES ON ANALYSIS OF THE MEDICINAL PLANTS MARKET FUNCTIONING

О. Я. Домінська

к. е. н., старший викладач, Львівський Національний Аграрний Університет

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ЛЬОНАРСТВА В УКРАЇНІ

O. Dominska

Ph.D in Economics, senior lecturer, Lviv National Agrarian University

THE IMPACT OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF FLAX IN UKRAINE

М. Ю. Абрамчук

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

І. В. Прожога

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та управління, Шосткинський інститут Сумського державного університету, м. Шостка

ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ПРОЯВУ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ

M. Abramchuk

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit, Sumy State University

I. Projoga

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Shostka Institute of Sumy State University

THE FINANCIAL IMPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL RISKS FOR BIOINNOVATION USE

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

О. Nakonechnа

PhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

THE PECULIARITIES OF BANK LENDING OF UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

Н. С. Морозюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

МЕТОДИ АНАЛІЗУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

О. Diachenko

PhD, assistant professor of Information Systems and Technology University M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

N. Moroziuk

PhD, assistant professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

METHODS OF ANALYSIS THE INFORMATIONAL MODELS OF COMPLEX SYSTEMS

В. В. Баєв

к. е. н., професор кафедри організації туристичної діяльності, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Baev

PhD in Economics, Professor of the Department of tourism, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN UKRAINE

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

INFLUENCE INFORMAL INSTITUTIONS IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC STANDING RURAL AREAS

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. М. Борисенко

магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

T. Borisenko

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF OPERATIONS WITH BANK METALS PJSC CB "PRIVATBANK"

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

М. В. Шатило

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД НА КАТЕГОРІЮ "ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ" ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor

M. Shatilo

Magistrant, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

EUROPEAN LOOK TO THE CATEGORY "PROPERTY ASSET" OF ENTERPRISE AND HIS CONSTITUENTS

В. М. Андрушенко

аспірант, Вінницький національний технічний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЕРЕХОДУ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Andrushenko

PhD student, Vinnytsia National Agrarian University

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TRANSITION FROM TRADITIONAL TO ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ОБ'ЄКТИ СПОНСОРСТВА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

V. Boyko

associate professor of the chair " Management of the National Academy of Culture and Arts"

CULTURE AND ART OBJECTS IN SPONSORSHIP CULTURAL SPHERE

А. А. Шлебат

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Shlebat

graduate student, PHEE "European University", Kyiv

STATUS AND TRENDS INDICATORS OF CAPITAL FORMATION AND USE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. Ф. Романів

аспірант, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

I. Romaniv

graduate student, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE THEORETICAL BASIS OF SOCIAL DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця