Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2014

Завантажити журнал №7, 2014

Л. І. Катан

к. т. н., доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТАРІЇ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІНЛИВОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Katan

PhD, Professor Department of Finance, Dnipropetrosk State Agrarian-Economy University, Dnipropetrovsk, Ukraine

FINANCIAL-ENVIRONMENTAL TOOLKIT OF REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN AGRICULTURAL SECTOR IN CHANGING ECONOMICAL CONDITIONS

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. Е. Ільченко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФЕРМЕРСТВО ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

L. Melnik

doctor of economic science

O. Ilchenko

postgraduate DSAEU, Dnipropetrovs'k Stat University of Agriculture and Economics

FARMING OF DNIPROPETROVSK IN THE CONTEXT OF ITS NATIONAL DEVELOPMENT

Л. М. Васільєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВНЕСОК ЛУКИ ПАЧОЛІ В РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

L. Vasilieva

Doctor of sciences from state administration, Associate Professor, Рrofessor Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Dnipropetrovs'k State Agro-Economic University

LUCA PACIOLI CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING

Г. М. Запша

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

DEVELOPMENT OF THE RURAL HOUSING REAL ESTATE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF PROPERTY RELATIONS

О. В. Добровольська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Л. Ю. Майстренко

магістрант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО АНАЛІЗУ

O. Dobrovolska

k. e. n., docent cafedra finance, Dnipropetrovsk State Agrarian-Economics University

L. Maystrenko

mahystrant Dnipropetrovsk State Agrarian-Economics University

FINANCIAL CONDITION: THE NATURE AND NEEDS ITS ANALYSIS

І. О. Федуняк

к. е. н., ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕРОБКИ КАРТОПЛІ В ОСНОВНИХ ХАРЧОВИХ НАПРЯМАХ

І. Feduniak

candidate of economic sciences SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

INTENSIFICATION OF THE POTATO PROCESSING METHODS IN THE MAIN FOOD INDUSTRIES

О. Д. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики, Житомирський національний агроекологічний університет

РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА ТА М'ЯСА ВРХ

O. Kovalchuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Analysis and Statistics Zhytomyr National Agroecologycal University

THE ROLE OF PRIVATE HOUSEHOLDS IN MILK AND BEEF PRODUCTION

А. В. Ключник

д. е. н., доцент кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності, Миколаївський національний аграрний університет

А. В. Слюсаренко

викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ВПЛИВ АГРОБІЗНЕСУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. Klyuchnic

PhD, assistant professor of world agriculture and foreign trade, Nicholas National Agrarian University

A. Slyusarenko

Lecturer, Department of Foreign Economic Management, National University of Nicholas V. Sukhomlynsky

AGRIBUSINESS EFFECT ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AREA MYKOLAIV

Д. К. Семенда

к. е. н., професор, професор кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

О. В. Семенда

аспірант, Уманський національний університет садівництва

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

D. Semenda

candidate of economic sciences, professor, professor of the department of economics, Uman national university of horticulture

A. Semanda

graduate, Uman national university of horticulture

DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

А. С. Донських

асистент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

ВПЛИВ ЦИКЛІЧНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Dubrova

PhD in Economics (Candidate of Sciences), Associate Professor of Finance Department Dnipropetrovs'k State Agrarian University

A. Donskih

lecturer assistant of marketing department Dnipropetrovs'k State Agrarian University

INFLUENCE OF RECURRENCE IS ON COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES

О. М. Бурлака

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

O. Burlaka

Postgraduate student of the Vinnytsya national agrarian university

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRICULTURAL SECTOR IN REGION BASED ON THE INDICATIVE PLANNING

О. А. Коваль

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. Koval

a graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

AGRICULTURE OF UKRAINE: THE MODERN STATE, PROBLEMS, PROSPECTS OF DEVELOPMENT

М. Б. Кулинич

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

В. В. Фреюк

студент 4 курсу інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МЕТОДІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ

M. Kulinich

PhD, Assistant professor of accounting and auditing, Lesya Ukrainka Eastern European National University

V. Freyuk

4-th year student of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University

INTERCOMMUNICATION COSTING METHODS AND TECHNIQUES OF COST ACCOUNTING IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет