Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2013

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

Л. Ю. Семенова

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

СУЧАСНА МОДЕЛЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

В. С. Муковіз

к. е. н., доцент, кафедра обліку, аудиту і статистики, УДУФМТ, м. Київ

ПОБУДОВА ОБЛІКУ ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

V. S. Mukoviz

PhD, docent, cathedra of accounting, audit and statistics USUFIT, Kyiv

CONSTRUCTION OF COST ACCOUNTING WITH THE ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF CROP PRODUCTION

М. М. Кочерга

к. с.-г. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи та інноваційної діяльності, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЛАТЕЖІВ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

M. M. Kocherga

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Vice director on research work and innovation activity Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

CONDUCTION OF THE AUDIT ENVIRONMENTAL CHARGES IN AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

О. І. Ковалів

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту агроекології і природокористування НААН України

РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ШЛЯХОМ ЇХ ПАЮВАННЯ — ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ЗАХІД У ЗДІЙСНЕННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ)

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

I. Fedun

Candidate of Economic Sciences , Ternopil National Economic University, Ternopil Associate Professor, Taxes and Fiscal Policy Department

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN AGROINDUSTRIAL PRODACTION

Г. М. Чорний

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України

І. А. Міщенко

к. е. н., старший викладач, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Т. М. Васюта

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ФУНКЦІЇ В ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

G. M. Chornuj

Ph.D, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. A. Mishchenko

Ph.D., Senior Lecturer, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

T. M. Vasjuta

graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DECOMPOSITION OF INTEGRATED MANAGEMENT FUNCTION IN THE THEORY OF MODERN MANAGEMENT

Аббасова Вусала Мирсамед гызы

научный сотрудник отдела "Экономическая теория и экономическая история", Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Abbasova Vusala Mirsamad

Scientific researcher in Institute of Economy, Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan Republic, Baku c.)

THE FORMATION PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF AGRARIAN FIELD IN AZERBAIJAN REPUBLIC

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой "Экономика предприятия", Керченский государственный морской технологический университет

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОСТИ И СИСТЕМНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE INTEGRITY AND CONSISTENCY IN THE MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF FISHERIES OF UKRAINE

Н. Б. Мязіна

к. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва, Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДИНАМІКИ РИНКУ ПАЛИВА ТА СВІТОВОГО АГРАРНОГО РИНКУ

N. B. Myazina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of labor and production department of Economics and Management Institute in Oil and Gas Sector in Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

ABOUT THE FUEL MARKET AND WORLD AGRICULTURAL MARKET DYNAMICS CORRELATION

Т. В. Вільхова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗМІРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕРОБСТВА

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Т. А. Говорушко

д. е. н, професор, професор кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Л. С. Синельник

бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

А. В. Дзюбіна

асистент кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО АКТИВІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. Dzyubina

assistant of Department of Management of Organisations, National University "Lviv polytechnic"

COMPLEX APPROACH TO ACTIVATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ENTERPRISES

Л. М. Крот

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

L. M. Krot

c.e.s.,associate professor of department of finances and credit Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

CREDIT UNIONS AS SOURCE OF FINANCING ENTERPRISES AGRARIAN THE SECTOR OF ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет