EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2013

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

Л. Ю. Семенова

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

СУЧАСНА МОДЕЛЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

В. С. Муковіз

к. е. н., доцент, кафедра обліку, аудиту і статистики, УДУФМТ, м. Київ

ПОБУДОВА ОБЛІКУ ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

V. S. Mukoviz

PhD, docent, cathedra of accounting, audit and statistics USUFIT, Kyiv

CONSTRUCTION OF COST ACCOUNTING WITH THE ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF CROP PRODUCTION

М. М. Кочерга

к. с.-г. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи та інноваційної діяльності, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЛАТЕЖІВ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

M. M. Kocherga

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Vice director on research work and innovation activity Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

CONDUCTION OF THE AUDIT ENVIRONMENTAL CHARGES IN AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

О. І. Ковалів

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту агроекології і природокористування НААН України

РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ШЛЯХОМ ЇХ ПАЮВАННЯ — ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ЗАХІД У ЗДІЙСНЕННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ)

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

I. Fedun

Candidate of Economic Sciences , Ternopil National Economic University, Ternopil Associate Professor, Taxes and Fiscal Policy Department

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN AGROINDUSTRIAL PRODACTION

Г. М. Чорний

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України

І. А. Міщенко

к. е. н., старший викладач, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Т. М. Васюта

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ФУНКЦІЇ В ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

G. M. Chornuj

Ph.D, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. A. Mishchenko

Ph.D., Senior Lecturer, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

T. M. Vasjuta

graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DECOMPOSITION OF INTEGRATED MANAGEMENT FUNCTION IN THE THEORY OF MODERN MANAGEMENT

Аббасова Вусала Мирсамед гызы

научный сотрудник отдела "Экономическая теория и экономическая история", Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Abbasova Vusala Mirsamad

Scientific researcher in Institute of Economy, Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan Republic, Baku c.)

THE FORMATION PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF AGRARIAN FIELD IN AZERBAIJAN REPUBLIC

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой "Экономика предприятия", Керченский государственный морской технологический университет

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОСТИ И СИСТЕМНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE INTEGRITY AND CONSISTENCY IN THE MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF FISHERIES OF UKRAINE

Н. Б. Мязіна

к. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва, Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДИНАМІКИ РИНКУ ПАЛИВА ТА СВІТОВОГО АГРАРНОГО РИНКУ

N. B. Myazina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of labor and production department of Economics and Management Institute in Oil and Gas Sector in Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

ABOUT THE FUEL MARKET AND WORLD AGRICULTURAL MARKET DYNAMICS CORRELATION

Т. В. Вільхова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗМІРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕРОБСТВА

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Т. А. Говорушко

д. е. н, професор, професор кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Л. С. Синельник

бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

А. В. Дзюбіна

асистент кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО АКТИВІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. Dzyubina

assistant of Department of Management of Organisations, National University "Lviv polytechnic"

COMPLEX APPROACH TO ACTIVATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ENTERPRISES

Л. М. Крот

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

L. M. Krot

c.e.s.,associate professor of department of finances and credit Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

CREDIT UNIONS AS SOURCE OF FINANCING ENTERPRISES AGRARIAN THE SECTOR OF ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця