EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2009

М. В. Щурик

доктор економічних наук, проректор з наукової роботи, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПОЛІПШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Ю. Г. Гуцуляк

к. е. н., завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування, Івано-Франківський інститут АПВ УААН

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЗЕМЕЛЬ НА БАЗІ ЇХ БІОІНДИКАЦІЙНОЇ ТА ГРУНТОВО-ІНДИКАЦІЙНОЇ ОЦІНОК

В. В. Голданов

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

І. Я. Гецко

аспірант, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

РОДЮЧА ЗЕМЛЯ НА ЗАКАРПАТТІ ПОВИННА БУТИ ТОВАРОМ

О. В. Тодоров

здобувач, Національний аграрний університет

НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ РИНКОВИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛУЗІ АПК НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, Полтавський університет споживчої кооперації України

Л. А. Кравцова

завідувач відділенням, Бердянський машинобудівний коледж

Н. О. Кулявець

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

ВПРОВАДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ НА ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

М. А. Терещенко

к. е. н., кафедра аналізу і котролінгу, Таврійський державний агротехнологічний університет

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

О. А. Прокопенко

здобувач кафедри фінансів і кредиту Київського економічного інституту менеджменту

ФІСКАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

О. В. Мошенець

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН: ВІД КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ ДО ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ

Н. В. Кінах

здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОН'ЮНКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО РИНКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця