Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6

Завантажити журнал №6, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.3

Р. М. Безус

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

КООПЕРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

R. Bezus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

L. Kryuchko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

COOPERATION AND INTEGRATION IN AGRARIAN BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.10

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

THE REASONS FOR THE NEED FOR STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE ECONOMY OF THE REGIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.14

Ю. А. Гайбура

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Yu. Haibura

PhD in Economics, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi

CONCEPTUAL BASIS OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.22

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL FUNCTIONS IN PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.36

С. А. Сегеда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ОВОЧІВ, БАШТАННИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ І КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ

S. Seheda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department Of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

STATISTICAL ANALYSIS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF VEGETABLES, MELON FOOD CROPS AND POTATOES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.47

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Ie. Mishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of accounting, taxation, public management and administration, Kryvyi Rih National University

IMPROVEMENT OF THE FORMATION OF THE ECONOMIC SECURITY SERVICE STRUCTURE OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF MINING ENTERPRISES)

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.59

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Y. Hrinchenko

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the chair of marketing and business administration, Odesa Mechnikov National University

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF THE AVIATION INDUSTRY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.69

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

MODERN TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF VEGETABLE INDUSTRY UNDER CONDITIONS OF UKRAINE'S EURO-INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.77

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

METHODICAL APPROACHES TO ANALYTICAL PROVISION OF INCOME MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.87

І. А. Малюта

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

Н. О. Небаба

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

Д. В. Рудь-Вольга

магістр, Університету митної справи та фінансів

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ТУРЕЧЧИНОЮ

I. Maluta

PhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

N. Nebaba

PhD in Economics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

D. Rud-Volga

mаstеr's dеgrее, University of Customs and Finance

DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE AND INVESTMENT COOPERATION OF UKRAINE WITH TURKEY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.93

О. О. Мосієвич

здобувач наукового ступеня кандидата наук, кафедра фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

С. В. Сєміколенова

к. e. н., доцент кафедра фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ПІДХОДИ В ОЦІНЮВАННІ КОМПАНІЙ ПРИ ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ

O. Mosiyevych

Researcher, Finance Department, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

S. Syemikolenova

PhD in Economics, Associate Professor, Finance Department, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

APPROACHES TO EVALUATING NEW VENTURES: EVIDENCE FROM UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.104

Ю. В. Набока

викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Дніпровський гуманітарний університет

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Y. Naboka

teacher of the Department of hotel-restaurant business, Dniprovskii University of the Humanities

RESULTS OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE SPHERE OF PROVIDING MEDICAL TOURISM SERVICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.110

Г. В. Обруч

к. е. н., докторант кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

H. Obruch

PhD in Economics, Doctoral Student, Department of Economics and Management of Production and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

THEORETICAL BASES OF BALANCED DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.117

Р. А. Головко

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКУ ФЕРМЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

R. Golovko

postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

FEATURES OF RISK OF FARM PRODUCTION AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет