Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6

Завантажити журнал №6, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.3

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

S. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

EFFICIENCY OF SUNFLOWER PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.10

Т. Г. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ

T. Oliinyk

senior lecturer, Department of Economics of enterprise, Mykolaiv national agrarian University, Nikolaev

ECONOMIC EFFICIENCY OF SUNFLOWER PRODUCTION AND WAYS OF ITS INCREASE AT AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE BASHTANSKY AREA

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.15

К. М. Горб

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

М. В. Корнєєв

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

З. В. Бойко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ ТУРИЗМУ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ, ГРУПИ ТА БЛОКИ

К. Ho

Candidate of Geographic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

M. Korneyev

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

Z. Boyko

Candidate of Geographic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

LOCAL LORE TOURISM RESOURCES: ESSENCE, COMPOSITION, GROUPS AND BLOCKS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.20

О. С. Рибчак

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Н. В. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

О. М. Кобилянський

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

КООПЕРАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ

O. Rybchak

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

N. Bondarenko

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

O. Kobylianskyi

Post-graduate student, Uman National University of Horticulture, Uman

COOPERATIVE AS THE MAIN REGULATORY MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRARIAN SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27

О. А. Галич

к. е. н., доцент, професор кафедри інформаційних систем та технологій,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ю. В. Вакуленко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Т. В. Крутько

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Galych

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor in Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Yu. Vakulenko

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

І. Tereshchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

T. Krutko

a higher education qualification specialty "Management", Poltava State Agrarian Academy, Poltava

STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT AS A FACTOR OF GROWTH OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.33

С. А. Пустовгар

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ДОМІНАНТНІ ЧИННИКИ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ КЛАСТЕРУ ПІДПРИЄМСТВ-ДИЛЕРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

S. Pustovha

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

THE DOMINANT FACTORS OF FINANCIAL RISK MINIMIZATION ARE CLUSTER OF ENTERPRISES — DEALERS OF AGRICULTURAL MACHINERY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.40

М. В. Корінь

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СПІЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ

M. Korin

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF JOINT VENTURES WITH PARTICIPATION OF RAILWAY TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF CROSS-BORDER COOPERATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.49

С. Ю. Соколюк

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

СУЧАСНЕ ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

S. Sokolyuk

аssociate Professor, Department of Business, Trade and Exchanges Activities. Uman National University of Horticulture

MODERN INNOVATIVE ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL ECONOMIC SECTO

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.55

О. А. Дудзяк

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Dudziak

PhD in Economics, prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

THE SIGNIFICANCE OF ECOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.59

S. Drobyazko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kуiv, Ukraine

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ASSESSMENT SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

С. І. Дробязко

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.65

Д. К. Семенда

к. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

О. Вc. Семенда

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіУманський національний університет садівництва

О. В. Семенда

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

D. Semenda

PhD in Economics, Professor of the Department of Entrprise, Trade and Excange Activities of Uman National University of Horticulture

E. Semenda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrprise, Trade and Excange Activities of Uman National University of Horticulture

O. Semenda

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Marketing of Uman National University of Horticulture

CURRENT STATE AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL CULTURES MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.75

О. А. Грицак

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РАМКАХ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Gritsak

Graduate student of the State Ecological Аcademy Рostgraduate Еducation and Мanagement

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF LAND USE IN THE FRAMEWORK OF THE SUSTAINABLE (BALANCED) DEVELOPMENT OF VINNITKA REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.81

І. І. Давидова

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

I. Davydova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.89

D. Stepanov

Postgraduate student at the International University Business and Law, Kherson

INNOVATION COMPONENT OF POLYSTRUCTURAL PROCESS OF FORMATION AND DIAGNOSTICS OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

Д. С. Степанов

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПОЛІСТРУКТУРНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет