EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2018

Завантажити журнал №6, 2018

Л. І. Катан

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

В. О. Катан

к. ф-м. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

L. Katan

PhD, Professor, Dniprоvs'k State Agrarian and Economy University, Ukraine

V. Katan

PhD, Associate Professor, Oles Honchar Dniprо National University , Ukraine

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF BALANCED USE OF AGRICULTURAL LAND IN THE FRAMEWORK OF CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

А. Г. Мартин

д. е. н., доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. В. Краснолуцький

директор департаменту землеустрою, використання та охорони земель, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, м. Київ

О. В. Шевченко

к. е. н., старший викладач кафедри геодезії та картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

A. Martyn

D.Sc. (Economics), Associate Professor of Department of Land-Use planning National University of Life and Environmental Sciences of Ukrainе, Kyiv

O. Krasnolutsky

Director of Department for Land Management, Land Use and Land Protection The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre

О. Shevchenko

PhD (Economics), Senior Lecturer of Department of Geodesy and Cartography National University of Life and Environmental Sciences of Ukrainе, Kyiv

EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATION OF ECONOMIC CONCENTRATION OF AGRICULTURAL LAND

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. В. Богославська

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту освіти, Миколаївський національний університет іменi В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

Ю. А. Степанченко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

A. Bohoslavska

doctor of economics, assistant professor of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal unіversity V.O. Sukhomlynskoho, Mykolaiv

Yu. Stepanchenko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURE IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Л. О. Алєщенко

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Rusnak

doctor of economic sciences, associate professor, professor of the Economics and Finance Department, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

L. Aleschenko

higher education applicant of the third (educational-scientific) level, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

THE PROSPECTS FOR THE FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

В. П. Дубенець

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

V. Dubenets'

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

AREAS OF ACTIVIZATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF DOMESTIC ENTERPRISES

В. Г. Грановська

к. е. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет, Україна

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОРА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

V. Hranovska

Assistant professor, Kherson State Agrarian University

EXPORT POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE AS AN INDICATOR OF THEIR COMPETITIVENESS

А. В. Андрейченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АПК НА ШЛЯХУ ДО ВИКОНАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Andreichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics and Management, Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa

PRACTICE OF APPLICATION OF NON-WASTE TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON THE WAY TO IMPLEMENTATION OF THE GLOBAL PROGRAM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Л. М. Степасюк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства імені проф. І. Н. Романенка, Національний університет біоресурсів та природокористування України

З. М. Тітенко

к. е. н., асистент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ПОПИТУ НА МОЛОКО ТА М'ЯСО ВРХ

L. Stepasuk

PhD in Economics, associate professor the department agricultural economics nam. prof. I.N. Romanenko National University of life and environmental sciences of Ukraine

Z. Titenko

PhD in Economics, associate lecturer the department of finance National University of life and environmental sciences of Ukraine

FORMUVANNYA RIVNYA TO DRINK ON MILK TA M'ASO GREAT HORNEDNESS

Ю. О. Ярмоленко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОФЕСІЙНОГО ФАХІВЦЯ ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ju. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of Business Economics and Management, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

PRIORITIES OF RURAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF HIGHLY PROFESSIONAL SPECIALIST FORMING FOR AGRICULTURAL PRODUCTION

О. С. Крамарьов

науковий співробітник, ДУ Інститут зернових культур НААН України

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

O. Kramarov

research scientist, Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL APPROACHES TO TAXATION IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE USE OF AGRICULTURAL LAND

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. В. Гусак

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Diachenko

Senior Lecturer, Department of Mathematics, Dnepro state agrarian-economic university

V. Gusak

student, Dnepro state agrarian-economic university

FEATURES OF OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION PROGRAM OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця