Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2017

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

MONITORING OF STATE PROGRAMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF UKRAINE

В. В. Макогон

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ЗЕРНОВОМУ РИНКУ

V. Makogon

candidate of economic Sciences, associate Professor, doctoral candidate of the Department of Finance of Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

APPROACHES TO ASSESSING THE IMPACT OF MANAGEMENT EFFICIENCY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE ON THE FORMATION OF ITS COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE GRAIN MARKET

О. І. Замора

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

O. Zamora

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute", Berezhany

L. Yarema

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute", Berezhany

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT SOCIOECONOMIC AREAS OF THE REGION

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри оподаткування фінансів та підприємництва, Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

О. Д. Зачоса

здобувач, Хмельницький національний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

L. Chorna

doctor of Economics, professor, head of department of taxation and finance businesses, private higher education institution "Vinnytsya Institute designing clothes and entrepreneurship"

O. Zachosa

applicant, Khmelnytsky National University

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES OF INNOVATIVE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. О. Кодій

студентка магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

S. Kodiy

student of magistracy, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

FEATURES OF FORMATION AND EVALUATION OF LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

О. Г. Сокіл

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

O. Sokil

PhD in Economics, associate professor, Accounting and Taxation Department Tavria State Agrotechnological University

INSTITUTIONAL FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS' SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Є. О. Огородник

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Л. В. Черевко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

Y. Ohorodnyk

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

L. Cherevko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

STATUS INDICATION OF AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE

О. О. Рябченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет біоресурсів та природокористування України

БІОЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: СТАНДАРТИ МЕЖУВАННЯ

O. Ryabchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economics of Enterprise Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

BIOECONOMY UNDER THE NATIONAL ECONOMICS SYSTEM: MEASURING STANDARD

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

FEATURES OF INNOVATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

С. Д. Нечипоренко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

S. Nechiporenko

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF SOCIAL INSURANCE IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет