EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2017

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

MONITORING OF STATE PROGRAMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF UKRAINE

В. В. Макогон

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ЗЕРНОВОМУ РИНКУ

V. Makogon

candidate of economic Sciences, associate Professor, doctoral candidate of the Department of Finance of Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

APPROACHES TO ASSESSING THE IMPACT OF MANAGEMENT EFFICIENCY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE ON THE FORMATION OF ITS COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE GRAIN MARKET

О. І. Замора

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

O. Zamora

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute", Berezhany

L. Yarema

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute", Berezhany

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT SOCIOECONOMIC AREAS OF THE REGION

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри оподаткування фінансів та підприємництва, Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

О. Д. Зачоса

здобувач, Хмельницький національний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

L. Chorna

doctor of Economics, professor, head of department of taxation and finance businesses, private higher education institution "Vinnytsya Institute designing clothes and entrepreneurship"

O. Zachosa

applicant, Khmelnytsky National University

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES OF INNOVATIVE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. О. Кодій

студентка магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

S. Kodiy

student of magistracy, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

FEATURES OF FORMATION AND EVALUATION OF LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

О. Г. Сокіл

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

O. Sokil

PhD in Economics, associate professor, Accounting and Taxation Department Tavria State Agrotechnological University

INSTITUTIONAL FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS' SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Є. О. Огородник

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Л. В. Черевко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

Y. Ohorodnyk

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

L. Cherevko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

STATUS INDICATION OF AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE

О. О. Рябченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет біоресурсів та природокористування України

БІОЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: СТАНДАРТИ МЕЖУВАННЯ

O. Ryabchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economics of Enterprise Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

BIOECONOMY UNDER THE NATIONAL ECONOMICS SYSTEM: MEASURING STANDARD

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

FEATURES OF INNOVATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

С. Д. Нечипоренко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

S. Nechiporenko

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF SOCIAL INSURANCE IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця