Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2016

Завантажити журнал №6, 2016

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

L. Melnik

Doctor in Economic Sciences, Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department

V. Oleksuk

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

MODERN PROBLEMS OF LAND USAGE IN AGRICULTURE OF UKRAINE

І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

РОЛЬ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І. Feduniak

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

I. Hurska

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

THE ROLE OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Tymoshenko

PhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

OPTIMIZATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF LOCAL COMMUNITIES

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

ГМО НА ЕКСПОРТ — ГОЛОВНА ТЕНДЕНЦІЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

Y. Biliak

PhD, Associate Professor, Department of Management, NUBiP

HOME TREND UP CURRENCY IN UKRAINE — GMO ON EXPORT

Л. Ц. Масловська

д. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

В. А. Савчук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

L. Maslovska

D.Sc. Economics, professor, lecturer of Zhytomyr Agroecological University

V. Savchuk

PhD student of Zhytomyr Agroecological University

ASSESMENT OF PRODUCTION EFFICIENCY FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Л. Л. Турова

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національний авіаційний університет, м. Київ

В. М. Ковтуненко

асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

O. Kostynik

candidate of Economic Sciences, associate professor, department of finance, accounting and auditin National Aviation University, Kiev

L. Turova

Senior Lecturer, department of finance, accounting and auditing, National Aviation University, Kiev

V. Kovtunenko

Assistant, department of finance, accounting and auditing, National Aviation University, Kiev

WAYS OF IMPROVING ACCOUNTING OF RECEIVABLES

Н. В. Рибачук

асистент кафедри "Менеджмент та моделювання в економіці", Вінницький національний технічний університет

Т. О. Журко

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Вінницький національний технічний університет

Ю. В. Сіденко

студентка гр. МОз-13, Вінницький національний технічний університет

АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. Rybachuk

Assistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics Vinnytsia national technical university

T. Zhurko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical university

Y. Sidenko

Student, Faculty of Management, Vinnytsia national technical university

THE ANALYSIS OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING ACTIVITY

В. В. Шмельова

студентка ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. Shmelova

2nd year master-degree student of Taras Shevchenko National University of Kyiv Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

STRATEGIC MEASURES OF FINANCIAL SUSTAINABILITY AUGMENTATION OF THE ENTERPRISES IN AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Т. В. Бут

аспірант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО КРИТЕРІЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

T. But

aspіrant Department of Management, University ZAporіzky natsіonalny tehnіchny, Zаporіzhzhya

DEFINITION OF SPATIAL CRITERIA FOR THE DIAGNOSIS OF METALLURGICAL REGION

М. С. Данилишин

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ

M. Danylyshyn

postgraduate, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economy"

THE EUROPEAN EXPERIENCE OF BIOETHANOL FROM SUGAR BEET PRODUCTION IN A SUGAR PLANT

С. О. Кобернюк

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЦІНОВІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СВИНАРСТВА

S. Kobernyuk

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

PRICE FACTORS OF FORMING OF EFFICIENCY OF THE PIG BREEDING

О. М. Лихогруд

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСТОБУДІВНИХ СИСТЕМ У РИНКОВИХ УМОВАХ

О. Lykhogrud

postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SCIENTIFIC APPROACHES FOR DETERMINATION VALUES OF LAND RESOURCES URBAN DEVELOPMENT SYSTEMS IN MARKET CONDITIONS

Є. С. Жураківський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

КОНЦЕПЦІЯ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

E. Zhurakivskiy

Postgraduate student of Vinnitsa National Agrarian University

CONCEPT, TOOLS AND MECHANISMS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL

Т. А. Ковальчук

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

T. Kovalchuk

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL APPROACHES TO CLASSIFICATION OF COSTS FOR THE PRODUCTION OF SUGAR BEET ENTERPRISES

В. А. Есаулов

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЇХ ПРОДУКЦІЇ

V. Esaulov

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

OPTIMIZATION OF PRODUCTION STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES AS CONDITION OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THEIR PRODUCTION

Д. А. Попиченко

аспірант, Уманський національний університет садівництва

НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Popychenko

postgraduate, Uman national university of horticulture

CURRENT ASSETS RATIONING OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. Р. Ярмак

здобувач, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Yarmak

applicant, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev

CONCEPTUAL PROVISIONS FOR MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES' COMPETITIVENESS

В. В. Шепелевич

студентка 2 курсу магістратури кафедри фінансів і кредиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. Shepelevych

2nd year student Taras Shevchenko's Kyiv National University Specialization "Finance and credit", master program "Corporate finance"

PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF RECEIVABLE AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет